Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Удосконалення організації охорони праці на основі системного підходу


Шаталін Д. Б. <img src=" width="22px">Шаталін Д. Б. , Малиновская Н. В. Малиновская Н. В. , Кушнір І. П.Кушнір І. П., Яковенко О. В.Яковенко О. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Збереження життя і здоров’я людини на виробництві-одне з най-важливіших завдань па сучасному етапі розвитку суспільства [1,2].

Традиційні методи управління й організації охорони праці не повністю відповідають сучасному рівню керування й розвитку виробництва і є не досить ефективними. Так 25,6% нещасних випадків на виробництві відбувається з причин організаційного характеру:

− незадовільна організація провадження робіт,

− недоліки в навчанні працівників з охорони праці,

− незадовільний зміст і недоліки в організації робочих місць і т.д.

Отже, вдосконалення організації охорони праці на виробництві хімічної промисловості та розробка методів підвищення її ефективності є актуальним [3].

До найбільш значимих недоліків існуючих методів організації робіт з охорони праці в хімічній промисловості можна віднести не виконання всіх можливостей системного підходу. Удосконалення організації охорони праці на основі системного підходу може бути реалізовано за допомогою:

− інтегрування аспектів охорони праці в інші системи управління хімічним виробництвом;

− підвищення безпеки інфраструктури та виробничого середовища за рахунок експертного прогнозу змін факторів зовнішнього і внутрішнього середовища;

− проведення заходів з підтримки необхідних умов праці;

− за рахунок комплексної оцінки стану виробничого середовища.

Для реалізації «Програми соціально-економічного розвитку» підвищення ефективності роботи на всіх рівнях управління по зниженню травматизму і професійної захворюваності на виробництві, створення безпечних умов трудової діяльності та охорони праці є розробка і впровадження систем управління охороною праці.  Однак розробка систем управління охороною праці вимагає від хімічних підприємств залучення істотних організаційних і матеріальних ресурсів [4].

У той же час підприємства сучасних умовах господарювання для завоювання і зміцнення своїх позицій на ринку під голову своєї діяльності ставлять якість і конкурентоспроможність продукції, що випускається. Тому в першу чергу наявні організаційні та матеріальні кошти спрямовуються на створення і вдосконалення системи менеджменту якості. Звідси одним з ефективних методів підтримки і розвитку заходів, вдосконалення організації та управління охороною праці є інтегрування аспектів пов’язаних з організацією, управлінням, контролем та оцінкою безпеки виробничих процесів в загальну систему управління якістю. Особливо розробка цих методів актуальна на підприємствах, де склалися вже традиційні підходи до вирішення проблем охорони праці, які вимагають реорганізації цих підходів в зв’язку зі зміною зовнішніх і внутрішніх факторів, пов’язаних з управлінням, зміною стану виробничого середовища та ін. [5,6].

Таким чином, в сучасних умовах господарювання актуальність визначається необхідністю розробки рекомендацій з удосконалення організації охорони праці на підприємствах хімічної промисловості на основі системного підходу [6].

Це вимагає критичного аналізу стану організації охорони праці на хімічних підприємствах, прогнозу змін виробничого середовища під дією зовнішніх і внутрішніх чиннків, методів оцінки шкідливих і небезпечних факторів, а також дослідження проблеми інтегрування аспектів охорони праці в систему менеджменту якості.

References
  1. Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
  2. Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.
  3. Здановський. В. Г, Гогіташвілі Г. Г., Степанишин В. М. Нове у системі управління охороною праці на основі системного підходу та імплементації євростандартів / В. Г. Здановський, Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Степанишин // Проблеми охорони праці в Україні : збірник наукових праць. − К. : ДУ «ННДІПБОП». − 2016. − № 31. − С. 3-11.
  4. Кружилко О. Є., Сторож Я. Б., Богданова О. В., Полукаров О. І. Планування заходів зі зниження виробничого ризику з використанням критерію Гурвіца / О. Є. Кружилко, Я. Б. Сторож, О. В. Богданова, О. І. Полукаров // Проблеми охорони праці в Україні: збірник наук. праць. − К. : ДУ «ННДІПБОП». − 2016. − № 32. − С. 16-23.
  5. Богданова О. В. Комбінований метод оцінки ризику травматизму для промислового підприємства / О. В. Богданова. // Проблеми охорони праці в Україні : збірник наук. праць. − К. : ДУ «ННДІПБОП». − 2016. − № 31. − С. 52-63.
  6. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. − К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. − 268 с.