Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Управління удосконалення і підвищення ефективності організації охорони праці на основі системи


Шаталін Д. Б. <img src=" width="22px">Шаталін Д. Б. , Малиновская Н. В. Малиновская Н. В. , Жук Я. Д.Жук Я. Д.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

В умовах ринкових перетворень рішення проблем охорони праці працюючих, забезпечення безпечних і здорових умов на виробництві стало однією з найважливіших завдань політики нашої держави, фактором зростання національної безпеки.

За останні 10 років у зв’язку з перетворенням і змінами організаційно-правових форм більшості підприємств і організацій, розвитком малого і середнього бізнесу на фоні відсутності механізму економічної заціка-вленості роботодавців за збереження здоров’я працівників спостерігалося різке зниження обсягів робіт з охорони праці та фінансування заходів щодо поліпшення умов праці.

Будь-яке управління передбачає цілеспрямований вплив на керований об’єкт шляхом регулювання факторів, від яких залежить його стан. За загальновизнаною класифікацією всі чинники, від яких залежить стан охорони праці в організації поділяються на: організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні та психофізіологічні. Ці фактори діють як самостійно, так і в комплексі, утворюючи цілісну систему.

Дослідження сучасного стану хімічної галузі в нашій країні дозволило виявити як позитивні тенденції її розвитку, так і цілий ряд невирішених проблем. У багатьох підприємствах і організаціях, що здійснюють виробничу діяльність, відсутня чітко сформована система управління охороною праці.

Процеси економічної інтеграції України в міжнародне співтовариство висувають нові вимоги до систем управління охороною праці підприємств та організацій, орієнтують на використання міжнародних стандартів при їх створенні та вдосконаленні.

Однією з серйозних проблем в системі управління охороною праці на підприємствах, є те, що вона побудована на принципах реагування на небезпечні випадки і ситуації, а не на принципах їх профілактики, що не дозволяє визначати найбільш важливі і першорядні напрямки профі-лактичної роботи з охорони праці. Це призводить до розробки великої кількості заходів і нераціонального розподілу і витрачання коштів, що виділяються на охорону праці.

Побудова ефективної, життєздатної системи управління охороною праці в хімічній галузі вимагає подальшого розвитку методичних підходів до формування СУОП і розробки методик спрямованих на підвищення її ефективності.