апрель 2019

Вдосконалення технології приготування шихт емалевих склофрит


Саєнко Аліна Андріївна Саєнко А. А. , Нагорна Т. І. , Кислична Р. І. , Науменко С. Ю. , Голеус В. І.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Вдосконалення технології приготування шихт емалевих склофрит / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 62-63


В технології приготування скляних шихт традиційним є процес їх попередньої обробки перед варінням скломаси. Це дозволяє зберегти однорідність шихти, усунути звилі, зберегти енергетичні ресурси.

Особлива увага приділяється підготовці кварцового піску: зволо-ження покращує однорідність та підвищує реакційну здатність кварцових зерен. За рахунок рівномірного розподілення вологи на зернах кварцу зменшується розшаровування шихти та покращується протікання реакцій силікатоутворення та склоутворення. Спосіб приготування та обробки скляної шихти можливо також застосовувати і в технології приготування емалевих шихт.

Для дослідження використовувались склоемалі, які раніше були розроблені на кафедрі хімічної технології кераміки та скла ДВНЗ УДХТУ: BaBSi-2, 332, Зел.-3, 301, T-17, БГТ-12, 22-АБ.

З метою вивчення впливу способу підготовки кварцового піску на процеси, які протікають в склоемалевих шихтах, в роботі використовували зволоження кварцового піску водою з додаванням поташу в певному співвідношенні. Проводились порівняння термооброблених шихт з сухим та зволоженим піском. В роботі було проведено: термообробку шихт при температурах від 500 до 1150°С та розраховано втрати маси зразків, рентгенофазовий аналіз  та дослідження спеків шихти під мікроскопом.

Отримані результати РФА (рис.1 – б) дослідних спеків свідчать, що інтенсивність піків, які відповідають α-кварцу, на зразках з сухим піском більша, усі піки чіткі, а в зразках спеченої шихти зі зволоженим піском піки майже відсутні. А дослідження отриманих спеків шихт під мікроскопом (рис.1 – а) показали, що характер поверхні зразків з сухим піском неоднорідний, присутні непроплавлені включення, а зі зволоженим піском зразки скла більш однорідні, відсутні крупні включення та краще проплавлення.

Рисунок 1 − Дослідження спеків емалей БГТ-12 при 850°С та Т-17 при 1000°С :  а) під мікроскопом; б) за допомогою РФА.

За результатами отриманих даних можна зробити висновок, що зволоження кварцового піску з додаванням поташа в емалевих шихтах сприяє швидкому проплавленню скломаси та кращому розплавленню зерен кварцу.