Тезисы
апрель 2017

Отримання нанокомпозітів на основі потрійних поліелектроліт-металічних систем під дією фізичних полів


Унрод В. І. , Демченко В. Л. , Куриленко Ю. М. , Несен І. М. , Лушко К. С.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

В останнє десятиріччя спостерігається підвищений інтерес вчених до створення нових функціональних полімерних матеріалів, які містять металеві наночастинки різних металів або їх оксидів [1 – 3]. Ці наночастинки, які знаходяться в ультрадисперсному стані в полімерній матриці, мають специфічні властивості (підвищена твердість, напівпровідникова і провідникова провідності, висока хімічна активність), що відкриває нові можливості до отримання нанокомпозитів, які перспективні для їх застосування в каталізі, оптиці, електроніці тощо [4]. Загальні положення синтезу та дослідження нанокомпозитів, які включають наночастинки металів або їх оксидів, що дисперговані у полімерній матриці, викладені в роботах [2, 3, 5]. Серед основних методів отримання нанокомпозитів є такі: подрібнення твердих наповнювачів з подальшим введенням їх в об’єм полімеру або відновлення іонів металів у полімерній матриці [2]. Відновлення іонів металів (Мen+) відбувається в потрійних поліелектроліт-металічних комплексах (ППМК), отриманих шляхом введенням солі металу в об’єм поліелектролітного комплексу (ПЕК), який сформований на основі аніонного і катіонного поліелектролітів (ПЕ), з подальшим формуванням із них нанокомпозитів. Актуальними є дослідження по впливу постійного магнітного та електричного поля на процес відновлення катіонів металів (Мen+) в об’ємі ППМК, що дають змогу отримувати полімерні нанокомпозити із заданим комплексом фізико-механічних характеристик. Незважаючи на існуючий ряд публікацій, присвячених дослідженню ППМК та отриманих із них нанокомпозитів, на сьогодні практично відсутні дані про процеси структуроутворення в цих системах.

Дослідження структурної організації та фізико-механічних властивостей нанокомпозитів створюють наукове підґрунтя для проектування та виготовлення лазерних елементів, сенсорів для безконтактного, неруйнівного експрес-контролю технічних і біологічних об'єктів, елементів мікросхем чіпів. Встановлено, що нанокомпозити з наночастинками Купруму та Арґентуму , отримані різними методами відновлення іонів , проявляють високу бактерицидну активність щодо модельних грампозитивних (S. aureus) та грамнегативних (E. coli) мікроорганізмів і можуть бути перспективними антимікробними агентами для застосування у різних галузях медицини та харчової промисловості.

У зв’язку з цим було проведення дослідження структури та фізико-механічних властивостей функціональних нанокомпозитів на основі поліелектролітних комплексів різної хімічної будови та наночастинок металів, сформованих як у вихідному стані так і під дією постійних магнітного та електричного полів.

References
  1. Gates B. C., Guezi L., Knosinger H. Metal Clusters in Catalysis. Amsterdam: Elsevier, 1986
  2. Помогайло А. Д., Розенберг А. С., Уфлянд И. Е. Наночастицы металлов в полимерах. М.: Химия, 2000
  3. Nicolais L. Metal–Polymer Nanocomposites. New York: Wiley, 2005
  4. Xu L., Jiang L. P., Zhu J. J. // Nanotechnology. 2009. V. 20. р.605
  5. В.И.Унрод. Введение в науку о материалах и нанотехнологиях. Черкасы.2013.- 262с