Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Алгоритм аналізу пожежної небезпеки технологічних процесів


Селіверстова Н. А., Плис М. М. <img src=" width="22px">Плис М. М. , Рогальов М. В. <img src=" width="22px">Рогальов М. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Аналіз статистичних даних про пожежі − це, зокрема, можливість виявляти закономірності щодо причин виникнення пожеж, причин загибелі людей на пожежах, ефективності використання різного обладнання та  вогнегасних речовин, ефективності проведення профілактичної роботи та інші закономірності, і на основі цих закономірностей розробляти заходи щодо попередження виникнення пожеж, зменшення кількості людей, що гинуть на пожежах чи інші заходи або напрямки протипожежної роботи.

В даному випадку такий аналіз виконано з метою визначення алгоритму прогнозування можливого прояву пожежної небезпеки технологічних процесів.

1. Для оцінки пожежної небезпеки технологічних процесів з високою пожежною небезпекою використовуються критерії: а) індивідуальний ризик; б) соціальний ризик – тобто, оцінка їх ризику. Якщо ж проведення такої оцінки не можливе (наприклад, немає необхідних даних) – можливе використання критеріїв пожежної безпеки технологічних процесів (допустимих значень параметрів таких процесів).

2. Визначення розрахунковим або експериментальним шляхом: а) надмірного тиску, можливого при згоранні газопароповітряної суміші в приміщенні та порівняння його з допустимими значеннями; б) розмірів зон, обмежених нижньою концентраційною межею розповсюдження полум’я; в) можливої інтенсивності теплового випро-мінення в умовах горіння проливу легкозаймистих та горючих рідин та її співставлення з гранично-допустимими значеннями теплового потоку для людини і відповідних матеріалів; г) розмірів зон в яких буде розповсюдження горючих газів та парів, де можливі дії в умовах гасіння пожежі та розрахунок часу підходу хмари забрудненого повітря до певних меж; д) можливості виникнення та сили впливу вогняної кулі (в залежності від виду та кількості палива) для розрахунку радіусів зон ураження людей з певними наслідками; е) параметрів хвилі тиску при згорянні газопаро-повітряних сумішей у відкритому просторі; є) факторів ураження при руйнуванні технологічного обладнання внаслідок впливу на нього осередку пожежі; ж) інтенсивності випаровування горючих рідин і зріджених газів на відкритому просторі і в приміщенні; з) температурного режиму пожежі для визначення необхідної межі вогнестійкості буді-вельних конструкцій; и) та необхідної межі вогнестійкості будівельних конструкцій, що забезпечує цілісність огороджувальних та несучих конструкцій пожежного відсіку з технологічним процесом при вільному розвитку реальної пожежі; і) розміру зливних отворів для горючих рідин в піддонах, відсіках та секціях виробничих ділянок; ї) параметрів парових завіс для запобігання контакту парогазових сумішей з джерелами запалювання; й) концентрації флегматизаторів для горючих сумішей, які перебувають в технологічних апаратах і обладнанні; к) при необхідності, визначення інших показників пожежовибухонебезпеки технологічного процесу, необхідних для аналізу їх небезпеки.

3. Вибір необхідних параметрів пожежної небезпеки для певного технологічного процесу визначати,  виходячи з можливих варіантів аварії  і властивостей небезпечних речовин, що використовуються.

4. Значення допустимих параметрів пожежної небезпеки повинні бути такими, щоб виключити загибель людей і обмежити поширення аварії за межі технологічного процесу на інші об’єкти, включаючи небезпечні виробництва.

5. Оцінку соціального і індивідуального ризику проводити на основі розрахунку факторів ураження пожежі та вжитих заходів щодо зниження їх ймовірності і наслідків. Розрахунок цих ризиків виконувати для можливої загибелі людей як на підприємстві, так і за його межами. Розглянути всі можливі способи його зменшення і обґрунтувати прийнятий мінімальний ризик.

6. За наслідками аналізу параметрів пожежовибухонебезпеки провести визначення заходів по відверненню виникнення пожежі та зниження наслідків можливої пожежі.

Висновки:

1. Основна мета аналізу пожежної небезпеки технологічних процесів – виявлення слабких ланок в системі небезпеки об’єкта;

2. Запропоновані розрахунки необхідні для порівняльного аналізу різних варіантів використання технічних, економічних, соціальних та адміністративних заходів щодо оптимізації (визначення) найбільш доцільних (ефективних) протипожежних заходів відносно конкретного технологічного процесу;

3. Враховуючи обставини, згідно яких нормативні документи ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения та ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования чинні до 01.01.2020 року, може статися так, що чинним буде тільки ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків, установок за вибухопожеж-ною та пожежною небезпекою (На заміну НАПБ Б.03.002-2007), доцільно поставити питання про необхідність розробки сучасного нормативного документу в сфері пожежної безпеки.