апрель 2019

Хід наукової думки в експериментальній науці на прикладі дослідження кавітації


Анисимов Владимир Владимирович Анисимов В. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Хід наукової думки в експериментальній науці на прикладі дослідження кавітації / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 70


Питання, пов’язані з ходом наукової думки та методиками отримання наукової новизни, були актуальними з самого початку формування науки та залишаються такими і зараз. Це пов’язано в першу чергу з тим, що в даному процесі міститься момент здійснення відкриттів, а систематизація даного процесу дозволила б поставити «на поток» отримання наукової новизни та значно прискорити науково-технічний прогрес.

В даній роботі зроблена спроба виділити деякі механізми отримання наукової новизни на прикладі конкретної наукової роботи.

Розглянута наукова робота присвячена вивченню явища кавітації в рідині.

На першому етапі надається загальна інформація щодо явища кавітації, її впливу на елементи машин, а також практичне її використання.

На другому етапі показано формулювання загальних задач наукового дослідження. Під поставлені задачі обрано обладнання, методи досліджень. Показано шлях розробки методики оцінки інтенсивності кавітації за величиною коливань тиску при схлопуванні кавітаційних бульбашок.

Для демонстрації можливостей розробленої методики проведено серію експериментів щодо оцінки форми кавітаційного поля на виході із зануреного сопла. На даному етапі показується, що запропонована методика оцінки інтенсивності кавітації дозволяє проводити великі обсяги експериментів та отримувати багатофакторні, комплексні дані про об’єкт дослідження.

На третьому етапі проведено дослідження відомих кавітаційних сопел з позиції оптимізації їхньої геометрії. В результаті досліджень встановлено найбільш ефективні значення таких параметрів геометричної форми кавітаційного сопла, як довжина вузької частини, кут розкриття та довжина дифузорної частини кавітаційного сопла.

На четвертому етапі запропоноване нове кавітаційне сопло та проведено дослідження інтенсивності кавітації в ньому.

На останньому етапі проведено комплекс досліджень, які стосуються практичного використання запропонованих кавітаційних сопел.

В цілому в роботі показаний приклад ходу наукової думки, який привів до отримання значної наукової новизни та може бути корисним як з методологічної, так і з чисто технічної точки зору.