Тезисы
апрель 2017

Магнітні властивості гальванічних покриттів Fe-Co-Mo


Сачанова Ю. І. , Єрмоленко І. Ю. , Сахненко М. Д. , Ведь М. В. , Савченко В. О.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Підвищена увага з боку дослідників до електросинтезу сплавів заліза и кобальту з тугоплавкими компонентами, зокрема, молібденом, зумовлена можливістю одержання матеріалів з підвищеними зносо- і корозійною стійкістю, мікротвердістю, каталітичними та магнітними властивостями.

Роботу присвячено дослідженню магнітних властивостей покриттів Fe-Co-Mo, одержаних з цитратного електроліту на основі заліза(ІІІ).

Тернарні покриття Fe-Co-Mo формували на підкладках з міді М1 з комплексного єлектроліту, що містить: Fe2(SO4)3∙9H2O; CoSО4∙7H2O; Na2MoO4∙2H2O; Na3C6H5O7∙2H2O; Na2SO4 та H3BO3, рН 4,6-4,8. Осадження здійснювали уніполярним імпульсним струмом з амплітудою 2-5 А/дм2 в робочому діапазоні тривалості імпульсу 2-10 мс і паузи 10-50 мс. Для досліджень використовували зразки одержаних покриттів з вмістом заліза 49 ат.%, кобальту 35 ат.% і молібдену 16 ат.%. Магнітні властивості електролітичних сплавів оцінювали за величиною коерцитивної сили, намагніченості насичення та залишкової намагніченості.

Результати досліджень магнітних властивостей одержаних матеріалів демонструють ступінчастий характер насичення як намагнічування, так і розмагнічування, що підтверджує наявність в покритті двох магнітних фаз (рис. 1). В інтервалі насічення спостерігається згладжування петлі гістерезису, що вказує на присутність в одержаному осаді аморфної структури. Величина коерцитивної сили покриття Fe-Co-Mo становить 7-10 Ое.

Рисунок 1 – Петля гістерезису покриття Fe-Co-Mo

Отримані результати дозволяють віднести одержані гальванічні сплави Fe-Co-Mo до магнітом’яких матеріалів, що в поєднанні з високою мікротвердістю відкривають перспективи для використання Fe-Co-Mo систем у виробництві магнітних елементів головок для запису і відтворення інформації.