Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Практичні аспекти збитковості торговельних підприємств


Іщенко І. О. <img src=" width="22px">Іщенко І. О. , Іванова М. В.Іванова М. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Економіка торговельних підприємств має велике значення для економіки України. Соціальна і бюджетоутворююча функції торговельних підприємств полягають у створенні робочих місць і формуванні податкових надходжень, які у 2018 р. склали 15% ВВП. На практиці торговельні підприємства постійно знаходяться під загрозою збитковості, яка проявляється у тому, що грошові надходження від продажу товарів та послуг не компенсують видатків, фонду заробітної плати працівників та грошового фонду необхідного для закупівлі нової партії товарів. Оскільки збиткове підприємство не виконує свої соціальні і податкові зобов’язання, отримання прибутку підприємством вважається визначальним критерієм результативності і соціального спрямування його діяльності.

Метою даної роботи є визначення достовірних тенденцій і практичних аспектів в збитковості торговельних підприємств.

Кількісний аналіз економічних результатів діяльності торговельних підприємств має ґрунтуватися на порівняльних даних. В якості коефіцієнта приведення різночасових економічних показників до одного розрахункового застосовано індекс інфляції.

На рисунку 1 наведено фінансові результати торговельних підприємств до оподаткування, які у грошовому вимірі приведено до одного періоду часу (2014 р.). Видно, що збитки торговельних підприємств за період 2014-2018 рр. зменшилися суттєво – в 7,6 разів, але за останні 2016-2018 рр. зменшуються поступово, і залишаються доволі високими. У порівнянні – до 50% прибутків прибуткових підприємств галузі.

Рисунок 1 – Фінансові результати торговельних підприємств до оподаткування: прибуток (крива 1) і збиток (крива 2)

Динаміка прибутків торговельних підприємств має вигляд стаціонар-ного часового ряду з середнім значенням рівня ряду 42000 тис. грн./рік. Помітних змін показників прибутку, а отже і покращення результатів господарської діяльності підприємств, за аналізований проміжок часу не відбувалось.

Основні причини які призводять торгівельні підприємства до збитковості можливо кваліфікувати на соціальні та макроекономічні. До найбільш значних соціальних причин можна віднести втрату ринків збуту і товарообігу з поширенням в 2014 році соціально-політичного конфлікту.

До макроекономічних причин можна віднести засилля ринку продукцією з Китаю, у тому числі контрафактною і за демпінговими цінами. Низька собівартість виробленої в Китаї продукції значно обмежує конкурентоспроможність українських аналогів.

Ще однією гальмівною причиною збитковості господарської діяльності торговельних підприємств є корупція та недосконалість законодавчої бази: процвітають рейдерські захоплення і навмисні збанкрутування підприємств. У суспільстві формуються негативна уява про неможливість вести бізнес чесно.

Все це призводить до грошового відтоку з торгівельних підприємств і таких негативних господарських результатів:

− розірвання контрактів з виробниками продукції, постачальниками та посередниками і, як наслідок, застосування ними штрафних санкцій, що призводить до ще більших витрат торгівельних підприємств;

− затримка або невиплата заробітної плати працівникам і, як наслідок, втрата через звільнення цінних співробітників;

− несвоєчасна сплата податків до бюджету і, як наслідок, великі штрафні санкції з боку державних органів.

Таким чином, торговельні підприємства демонструють стабільне фінансове положення щодо обсягів прибутку до оподаткування у 2014-2018 рр. Натомість збитки торговельних підприємств залишаються доволі високими, у порівнянні – до 50% суми прибутків прибуткових підприємств галузі. Тобто загальний фінансовий результат господарської діяльності торговельних підприємств України складає у підсумку лише 50% отриманого прибутку. Найсуттєвішими загрозами збитковості вважаємо і соціальні, і макроекономічні чинники. Соціальні чинники обумовлюються внутрішніми протиріччями, макроекономічні – пов’язані з впливом глобальної конкуренції та відкритістю внутрішнього ринку для більш дешевого імпорту.

References
  1. Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності / Статистична інформація [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua