Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2017

Ефективність використання штучного вуглецьвмісного сорбента у підготовці питної води


Дудченко В. О., Кочкодан О. Д.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Підвищені вимоги до якості питної води зумовлюють необхідність пошуку нових технологій водопідготовки. Надійним cпособом очищення питної води від мікрокількостей органічних сполук є адсорбційний [1]. Його ефективність в значній мірі залежить від вибору сорбента.

В роботі досліджено можливість застосування штучного вуглець-вмісного сорбента для адсорбції органічних сполук із водних розчинів з концентраціями, близькими до гранично допустимих концентрацій (ГДК) для питної води. Сорбент одержано карбонізацією вуглеводнів на промислових зразках силікагелів. Структурно-пористі характеристики сорбента, визначені по адсорбції азоту: ефективна питома поверхня (Sa) =215-218 м2/г, питомий об’єм адсорбційних пор (Va) = 0,93-0,95 см3/г.

В якості адсорбата вибрано просту органічну сполуку фенол, який є особливо шкідливим забруднювачем води [2]. Вміст фенолу в водних розчинах визначали методом рідинної хроматографії [3].

Для дослідження адсорбції розчини, що містять різні вихідні концентрації фенолу, перемішували з однаковими наважками сорбента. Об’єм розчину – 0,01 дм3, наважка сорбента – 0,05 г.

Досліджували розчини з вихідними концентраціями фенолу 0,5-1,0 мг/дм3. В області рівноважних концентрацій 0-0,75 мг/дм3 величина адсорбції склала 6,47 мг/г сорбента. Результати досліджень показали, що при адсорбції фенолу із вихідних розчинів з концентрацією 5,0 мкг/дм3 в статич-них умовах вуглецьвмісний сорбент вилучає фенол повністю. Доза сорбенту склала 2 г/м3 води, що очищається.

Таким чином, проведені дослідження показали ефективність викори-стання штучного вуглецьвмісного сорбенту для очищення питної води від простих органічних сполук типу бензолу.

References
  1. Когановский А.М. Адсорбционная технология очистки сточных вод / Когановский А.М., Левченко Т.М., Рода И.Г., Марутовский Р.М – Киев: Техника, 1981. – 175 с.
  2. Экологические аспекты современных технологий охраны водной среды /Под ред. академ. НАН Украины Гончарука В. В. – Киев: Наукова думка, 2005. – С. 400.
  3. Пилипенко А.Т. Концентрирование, идентификация и определение микропримесей органических соединений в водах хроматографическими и масс-спектрометрическими методами / А.Т. Пилипенко, М.В. Милюкин, Ф.М. Тулюпа //Химия и технолог. воды. – 1991. – 13, № 9. – С. 805-843.