апрель 2019

Синтез нових N-амідоалкілованих похідних 1,3,4-тіадіазолу


Павлова Валерія Вячеславівна Павлова В. В. , Покотило Ігор Олександрович Покотило І. О. , Задорожній Павло Вікторович Задорожній П. В. , Кисельов В. В. , Охтіна О. В. , Харченко Александр Васильевич Харченко А. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Синтез нових N-амідоалкілованих похідних 1,3,4-тіадіазолу / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 32


Пошук нових і розширення сфери застосування відомих реагентів для синтез гетероциклічних сполук є дуже важливою і актуальною задачею. Раніше N-(1-ізотіоціанато-2,2,2-трихлоретил)карбоксамиди 1 успішно вико-ристовувалися для синтезу похідних 1,3,5-оксадиазинів, 1,3,4-окса(тіа)діа-золів та інших гетероциклічних сполук.

Ми повідомляємо про синтез N-(2,2,2-трихлор-1-((5-(феніламіно)-1,3,4-тіадіазол-2-іл)аміно)етил)карбоксамідів 4 на основі N-(1-ізотіоціанато-2,2,2-трихлоретил)карбоксамідів 1 через утворення проміжних N-(2,2,2-трихлор-1-(2-(фенілкарбаматотіоїл)гідразин-1-карбаматотіоамідо)етил)кар-боксамідів 3:

 

Сполуки 3 і 4 отримували з високими виходами і без особливих складностей виділяли з реакційної суміші. Будова всіх синтезованих сполук підтверджена комплексними спектральними дослідженнями.