Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019
Abstract / Full Text

Метою роботи є визначення співвідношення осаджувач/катіон цинку методом потенціометричного титрування цинк нітрату. У цій роботі використовувався рН-метр типу рНТ-028, оздоблений скляним електродом та електродом порівняння. [1]

Експеримент складався з двох частин: це пряме титрування та зворотне. У якості реагентів використовували цинк нітрат (Zn(NO3)2), натрій гідроксид (NaOH), калій карбонат (K2CO3), гідролізований карбамід та вуглеамонійна сіль ((NH4)2CO3) (концентрація розчинів реагентів 0,1Н).

В ємність поміщувався один розчин, а в бюретку другий розчин (в залежності від типу титрування), в крапельному режимі в ємність додавали по 0,5 мл розчину, та фіксували показники рН-метру. Розчин постійно перемішували магнитною мішалкою. Титрування проводили до рН=7-9 (для прямого), та до рН=4-5 (для зворотного титрування). Дані експерименту показані в таблиці.

Таблиця 1 – Результати потенціометричного титрування

Розчин солі цинку Осаджувач Початок осадження Точка перегину Кінець перегину
рН Nос/Nкат рН Nос/Nкат рН Nос/Nкат
цинк ннітрат NaOH 6,61 0,1 8,7 1,775 9,26 1,975
K2CO3 6,49 0,04 6,77 0,78 7,78 1,44
Гідр. Карбамід 6,78 0,6 6,89 0,8 7,03 2,6
(NH4)2CO3 6,76 0,8 6,64 1,4 6,4 2

З літературних джерел [1] відомо, що випадіння осаду цинк гідроксиду починається з рН= 6,4 (закінчується при рН=8,0), так як цинк має амфотерні властивості та починає розчинятися при рН=10,5. З таблиці видно що початок осадження рН=6,48-6,8 (в залежності від осаджувача). Осаджувачі, що містять карбонатну групу дозволяють отримувати цинк гідроксокарбонат Карбамід може використовуватись як осаджувач, але його потрібно додавати з надлишком. Вуглеамонійні солі використовуватись у якості осаджувача, співвідношення показано в таблиці, осад з’являється початку титрування [2].

References
  1. Лурье Ю. Ю. Справочник по аналитической химии – М.: Химия. 1979. – 480с.
  2. Н.С. Николаева, В.В. Иванов, А.А. Шубин. Синтез высокодисперсных форм оксида цинка: химическое осаждение и термолиз − Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2 (2010 3) 153-173