Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Одностадійний метод синтезу функціонально заміщених похідних 1H-піразол-3-іл-фенолів та 1,4(5)-(бензо)діазепін-4-іл-фенолів


Загорулько С. П. <img src=" width="22px">Загорулько С. П. , Фарат О. К.Фарат О. К., Варениченко С. А.Варениченко С. А., Марков В. І.Марков В. І.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Раніше нами опубліковано одностадійний метод синтезу різноманітних азотистих гетероциклів рециклізацією 4Н-хроменів (1а-е) під дією гідразину (2a-d), етилендіаміну (3b, 3d), о-фенілендиаміну (4a-e) і гуанідину (5), яка проходить з включенням реагенту у структуру продуктів реакції1. Похідні 4Н-хромен-4-імінів 1а-е представляють собою аза-аналоги хромонов і здатні до рециклізації при дії 1,2-ди-N-нуклеофілів з утворенням піразолів. Відсутність у літературі прикладів подібних реакцій викликала беззаперечний інтерес. Нами було встановлено, що заміна групи С=О на групу C=NH у хроменовому циклі знижує реакційну здатність, але реакція проходить аналогічним чином.

Реакцією з тіосемікарбазидом отримано о-гідроксифенільні похідні 1Н-піразол-карботіоамідів 6a-d по механізму 5-екзо-триг-циклізації.

1-4, 6: a– R = H, Ar = Ph; b – R = H, Ar = 4-NO2C6H4; c – R = i-Pr, Ar = Ph; d– R = i-Pr, Ar = 4-NO2C6H4; е – R = H, Ar = 4-BrC6H47: a– R = H, Ar = Ph, R2 – C6H5; b – R = H, Ar = Ph, R2 – 2-OH-C6H4; c – R = H, Ar = Ph,R2 – 4-CH3O-C6H4; d– R = H, Ar = Ph, R2 – C5H4N; e – R = i-Pr, Ar = Ph, R2 – C5H4N;f – R = i-Pr, Ar = 4-NO2C6H4, R2 – 4-CH3O-C6H4; g– R = i-Pr, Ar = 4-NO2C6H4, R2 – 2-OH-C6H4; h– R = H, Ar = 4-NO2C6H4, R2 – 4-CH3O-C6H4; i– R = i-Pr, Ar = 4-NO2C6H4, R2 – C6H5; j − R = H, Ar = 4-NO2C6H4, R2 – 4-OH-3,5-t-butyl-C6H2-CH2CH2-

Гідразиди ароматичних кислот вступають в реакцію з утворенням похідних 1Н-піразол-5-іл-фенолів 7a-j за аналогічним механізмом.

Дана рециклізація може знайти широке застосування у синтезі о-гідроксифенільних похідних гетероциклічних сполук.

References
  1. С. П. Загорулько, С. А. Варениченко, О. К. Фарат, А. В. Мазепа, С. И. Оковитый, В. И. Марков ХГС, 2018, 54(9), 859-867.