Тезисы
апрель 2017

Нові невірусні полімерні носії нуклеїнових кислот на основі полі(пег-метакрилат)-блок-полі(ДМАЕМ)


Паюк О. Л. , Волянюк К. А. , Фінюк Н. С. , М’ягкота О. С. , Надашкевич З. Я. , Мітіна Н. Є. , Заіченко О. С.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Нові поверхнево-активні кополімери, які поєднують в молекулах (блок А) полі(метакрилат-поліетиленгліколю) (полі(ПЕГ-МА) та (блок Б) полі(ДМАЕМ) (рис.1) вперше отримані в результаті двостадійного синтезу. На першій стадії полімеризацією ПЕГ-МА в присутності пероксидовмісного передавача ланцюга синтезовано гребенеподібні полі(ПЕГ-МА), які містять кінцевий пероксидний фрагмент МП (рис.1а). Такі поліпероксиди з різними довжинами основного та бічних ПЕГ ланцюгів використано на другій стадії як макроініціатори полімеризації ДМАЕМ для отримання кополімерів блочно-розгалуженої будови з катіонним блоком полі(ДМАЕМ) (рис.1б). Контроль довжини блокe полі(ДМАЕМ) здійснювали варіюванням концентрації макроініціатора та умов синтезу.

Рисунок 1 – Структура гомополімеру-макроініціатора полі(ПЕГ-МА)-МП (а) та блок-кополімеру полі(ПЕГ-МА)-блок-полі(ДМАЕМ)

Структурні, молекулярно-масові характеристики та колоїдно-хімічні властивості поліамфолітів досліджено ЯМР-, ІЧ- спектроскопією, трансмісійною електронною мікроскопією, методами динамічного світлорозсіювання (ДСР) та турбідиметрії. Вони є поверхнево-активними речовинами які розчинні у воді в широкому діапазоні рН. Порівняльний аналіз результатів ДСР досліджень свідчить про компактизацію молекули ДНК в результаті утворення комплексу з полімерним носієм. Встановлено, що довжина катіонного полі(ДМАЕМ) блоку забезпечує контроль вмісту зв’язаної ДНК та стабільність утворюваних комплексів, а довжини бічних поліетиленгліколевих ланцюгів – контроль ефективності трансформації клітин. Так, зменшення довжин блока полі(ДМАЕМ) та бічних ПЕГ- ланцюгів спричиняє зростання ефективності трансфекції клітин раку молочної залози людини MCF-7.