Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Ризогенез Origanum vulgare L. в умовах in vitro


Фокіна А. В. <img src=" width="22px">Фокіна А. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

З огляду на те, що умови культивування in vitro можуть відрізнятися не тільки для різних видів, а й для різних підвидів й сортів, важливим є розробка етапів клонування й подальшої адаптації до зовнішніх умов рослини для кожного виду, підвиду й сорту окремо.

Метою проведеного дослідження було визначити вплив складу живильного середовища на процес ризогенезу у селекційного зразку материнки звичайної (Origanum vulgare L.) ВО-1, що надано Дослідною станцією лікарських рослин Інституту агроекології та природокористування Національної академії аграрних наук (м. Березоточа). Дослідження в культурі in vitro проведене на експериментальній базі біотехнологічної лабораторії ТОВ «Комплексний Агросервіс» (м. Запоріжжя). 

Для вивчення впливу складу живильного середовища на коренеутворення пагонів використовували стерильні пагони, отримані на середовищі S1. Такі пагони розрізали на живці довжиною 4–7 мм у стерильних умовах. Укорінення новоутворених живців вивчали на 9 різних за складом живильних середовищах (табл. 1). Культивування проводили за температури 25ºC в умовах 16-годинного фотоперіоду та інтенсивності освітлення 1500 люкс. На варіант досліду з укорінення експлантували по 20 живців. Аналіз результатів проводили на 30 добу культивування для живців, які утворили корені. 

Таблиця 1 − Склад живильних середовищ для дослідження корене-утворення живців материнки звичайної 

Номер середовища Мінеральна основа, вітаміни ІОКмг/л ІМК мг/л НОК мг/л Зеатин мг/л Кінетин мг/л Сахароза, г/л
1 1/3 MS 2,0 30
2 1/2 MS 0,5 30
3 1/2 MS 3,0 30
4 1/2 MS 0,5 0,5 30
5 1/2 MS 0,1 0,4 30
6 1/2 G 1,0 0,13 30
7 1/2 G 0,75 0,13 30
8 1/2 MS 0,5 0,10 30
9 1/2 MS 0,75 20

Примітки: MS – макро-, мікросолі та вітаміни за Murashige & Skoog (1962), G – макро-, мікросолі та вітаміни за Gamborg et al. (1976), ІОК – індоліл-3оцтова кислота, ІМК – індоліл-3-масляна кислота, НОК – альфа-нафтилоцтова кислота.

Для оцінювання впливу складу живильного середовища на ризогенез контролювали довжину пагонів і коренів, а також характер розвитку кореневої системи за шкалою від 1 до 10 балів, де 1 бал – тонка, довга коренева система з поодинокими корінцями, 10 балів – дуже щільна та коротка коренева система. Результати вивчення впливу складу живильних середовищ на ризогенез живців материнки звичайної in vitro наведено в таблиці 2.

Таблиця 2 − Вплив складу живильного середовища на коренеутво-рення живців материнки звичайної in vitro 

Номер середовища Довжина кореневої системи, см Ступінь розвитку кореневої системи, бал Довжина пагона, см
1 2,5 ± 0,6 3,5 ± 0,4 9,0 ± 1,2
2 1,4 ± 0,3 3,2 ± 0,7 5,7 ± 1,6
3 1,3 ± 0,3 4,1 ± 0,7 5,9 ± 1,1
4 0,7 ± 0,2 3,8 ± 0,8 7,1 ± 1,7
5 1,6 ± 0,6 4,3 ± 0,8 6,6 ± 0,9
6 1,7 ± 0,4 5,0 ± 1,0 3,0 ± 0,9
7 0,4 ± 0,1 6,8 ± 1,3 1,2 ± 0,4
8 1,5 ± 0,2 4,7 ± 1,1 6,8 ± 1,5
9 2,0 ± 0,5 4,5 ± 0,6 3,7 ± 0, 8

Середовищами, на яких отримано оптимальні показники росту та розвитку як кореневої системи, так і пагонів, були середовища 6 і 9. Вони містять зовсім різний набір компонентів за мінеральною основою та вітамінами, розрізняються за вмістом сахарози та фітогормонів: середовище 9 містить лише 20 г/л сахарози та 0,75 мг/л кінетину, а середовище 6-30 г/л сахарози, 1 мг/л індолілоцтової кислоти та 0,13 мг/л зеатину. Найгіршим, тобто таким, що викликало розвиток рослинок, найменш відповідних заявленим вимогам, виявилось середовище 7, яке відрізняється від оптимального середовища 6 лише додаванням 0,75 мг/л нафтилоцтової кислоти замість 1 мг/л індолілоцтової кислоти. Це робить дещо ризикованим використання середовища 6 для різних сортозразків та різних екологічних умов вирощування донорних кущів. У такій ситуації надійнішим виглядає середовище 9, яке до того ж має менший загальний вміст живильних речовин (див. табл. 1), що робить його ще й дешевшим. Отже, для укорінення живців у мікроклональному розмноженні материнки звичайної через активацію пазушних бруньок може бути рекомендоване середовище 9.