Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
2019
Abstract / Full Text

При обробці текстильних матеріалів утворюються стічні води, які містять широкий спектр забруднень. Найбільша проблема утворення стічних вод виникає при фарбуванні та кольоровому друці тканини. При цьому на одному підприємстві використовується більше 100 рецептур, які містять різні барвники, відмінні за своїми фізико-хімічні властивостями.

Ефективними методами очищення стічних вод забруднених барвником є коагуляція та сорбція. Оскільки максимальною сорбційною здатністю володіє активоване вугілля 100-259 мг/г в порівнянні з природними матеріалами бентонітом 10-50 мг/г та цеолітом 5-20 мг/г для досліджень нами обрано як сорбент активоване вугілля.

Актуальною задачею з технологічної точки зору є регенерація відпрацьованого активованого вугілля (АВ) з метою повторного його використання.

Мета дослідження – порівняння ефективності регенерації відпра-цьованого АВ різними методами

Об’єкт дослідження – активоване вугілля марки Filtrasorb 400 попередньо насичене барвником.

Для досліджень використано АВ попередньо насичене барвником метиленовий синій з концентрацією у розчині 100 мг/дм3. Експери-ментально встановлено, що ступінь вилучення метиленового синього сорбцією на активному вугіллі марки Filtrasorb 400 становить 91,67%.

Лужно-пероксидний метод регенерації АВ впродовж 5 годин за температури 90 ̊С із варіюванням концентрації NaOH в межах від 2 до 10% виявився неефективним, так як відновлення сорбційної ємності активованого вугілля не відбулося.

Використання термічного методу в атмосфері повітря для регенерації АВ призводить до незворотної деструкції вугілля. Кип’ятіння відпра-цьованого АВ в дистильованій воді, як метод регенерації виявився найбільш ефективним. Встановлено, що при кип’ятінні вугілля в дистильованій воді впродовж 30 хв сорбційна ємність активованого вугілля марки Filtrasorb 400 повністю відновлюється і залишається стабільною впродовж 3х циклів насичення-регенерація.

Отже, регенерація відпрацьованого АВ методом кип’ятіння вугілля в дистильованій воді є ефективним методом регенерації АВ і потребує подальших досліджень з мінімізації тривалості процесу регенерації.