Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019
Abstract / Full Text

Суглинками називають пухкі відклади глинистих матеріалів, що містять 30-50% тонкодисперсних глиняних частинок й уламкового матеріалу, і є найпоширенішою сировиною у виробництві керамічної цегли. Зокрема, перспективними для цегельного виробництва є суглинки Петрівського родовища (Миколаївська область).

Метою роботи явилось проведення комплексних досліджень суглинків за для встановлення можливості їх використання у виробництві будівельної кераміки. Хімічний склад суглинків наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Хімічний склад дослідних суглинків

Назва SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O в.п.п.
жовтий 60,1-62,1 10,5-11,5 4,1-4,4 0,7-0,8 3,5-6,0 1,5-1,7 1,8-1,9 0,7-0,9 10,1-11,7
червоний 61,9-68,3 9,4-10,3 4,1-4,2 0,7-0,8 3,9-6,8 1,4-1,8 1,8-1,9 0,8-0,9 7,5-9,7

Термограми глинистої сировини наведені на рисунку. За мінерало-гічним складом суглинки представлені каолінітом (присутні ендоефект при 520 і 540оС і екзоефект при 900оС) та гідрослюдами (ендоефект при 790 і 760оС).

                      

Рисунок 1 – Термограми суглинків: а – жовтого, б – червоного

Основні властивості дослідних суглинків: число пластичності 11-16, чутливість до сушіння (за методикою Чижського) 51-55 с, повітряна усадка 5,2-6,5%, водопоглинання зразків після випалу при 1000ºС 13,8-16,8%.

Таким чином, відповідно до ДСТУ Б В.2.7-60-97 «Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів» суглинки Петрівсь-кого родовища є придатні для виробництва керамічної, в тому числі лицьової, цегли.