Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2017

Електроосадження хрому з низькотемпературних евтектичних розплавів на основі холін хлориду та хром(ІІІ) хлориду


Боброва Л. С. , Проценко В. С. , Данилов Ф. Й.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Електролітичне хромування широко розповсюджене у сучасній промисловості. Альтернативою технологіям електроосадження хромових покриттів з використанням «традиційних» водних розчинів можуть стати процеси, що ґрунтуються на так званих іонних рідинах, які привертають до себе пильну увагу дослідників. До основних переваг цих систем слід віднести вельми широкий інтервал потенціалів електрохімічної стійкості (широке «електрохімічне вікно»), відносно високу електропровідність, екологічну безпеку тощо).

Нами досліджено вплив вмісту добавки води до низькотемпературного евтектичного розчинника, що включає холін хлорид та CrCl3×6H2O на деякі фізико-хімічні та електрохімічні властивості утворюваних систем. Виміряні густина, в'язкість та питома електропровідність цих іонних рідин в інтервалі температур від 25 до 80°С. Показано, що для зазначеної рідкої суміші (без додатково введеної води) притаманні вельми висока в'язкість та надзвичайно низька електропровідність. Встановлено, що введення добавки води сприяє суттєвому підвищенню електропровідності, а також зниженню в'язкості і густини. Отримані результати інтерпретовані у рамках «діркової» теорії перенесення іонів у іонних рідинах.

Нами вивчено основні закономірності електроосадження хрому з електроліту наступного складу (у молярних співвідношеннях): 2,5СhCl: 1CrCl3: хH2O, (де х = 6, 9, 12, 15, 18 Н2О). З електроліту складу 2,5СhCl: 1CrCl3:xH2O при певному вмісті води (x » 12 - 15) осаджуються блискучі рівномірні хромові покриття, при цьому вихід за струмом не перевищує ~ 60%. Встановлено, що блискучі Cr осади, що утворюються із електроліту на основі вказаної іонної рідини, не менше, ніж на 98% складаються з металевого хрому.

Отримана залежність виходу за струмом (ВС) хрому від густини струму, температури та вмісту води. Виявлено, що з ростом густини струму вихід за струмом зростає, а зі збільшенням температури та вмісту води ВС зменшується, що, напевне, обумовлено проходженням спільної реакції виділення водню.

Таким чином, проведені дослідження показали можливість застосування іонних рідин, що містять хлорид хрому(III) та хлорид холіну із певною кількістю доданої води, для отримання високоякісних хромових покриттів з достатньо високим виходом за струмом.