апрель 2019

Синтез та властивості нових поверхнево-активних речовин на основі синтанолу ДС-10 та адипінової кислоти


Ломинога Єлизавета Романівна Ломинога Є. Р. , Ломинога О. О. , Бурмістров К. С.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Синтез та властивості нових поверхнево-активних речовин на основі синтанолу ДС-10 та адипінової кислоти / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 34


У процесі ацилювання оксиетильованих аліфатичних спиртів на основі суміші двох фракцій С1012 та С1618 Синтанолу ДС-10 похідними адипінової кислоти отримані продукти моно- та ди- заміщених окси-етильованих спиртів. У якості ацилюючих агентів використовувались адипінова кислота у присутності кислотного каталізатора п-толуолсульфо-кислоти, а також дихлорангідрид адипінової кислоти:

 

При мольному співвідношенні Синтанол ДС-10 – адипінова кислота 1:1 вихід продукту моноацилювання склав 76%, при співвідношенні 2:1, вихід продукту диацилювання склав 80%,а при використанні в якості ацилюючого агента дихлорангідрида адипінової кислоти – 90%.

Структури отриманих сполук було встановлено за допомогою ІЧ та ЯМР спектроскопії, також досліджено залежність поверхневого натягу від концентрації у водному та лужному середовищах. Встановлено, що властивості синтезованих сполук (II, III) суттєво відрізняються від оригіналу. Мінімальний поверхневий натяг синтезованих сполук складає 25-33 мН/м. Поверхнева активність моноетеру у 5% розчині гідроксиду натрію складає 5,74 N·м2·моль−1 (для Синтанолу ДС-10 3,06 N·м2·моль−1). А у воді поверхнева активність складає 4,00 та 4,17 відповідно. Також для одержаних нових сполук (II, III) визначені температура помутніння та стабільність у різних середовищах.

Нові синтезовані поверхнево-активні речовини на основі адипінової кислоти та Синтанолу ДС-10 за комплексом колоїдних та фізико-хімічних властивостей представляють інтерес у якості компонентів миючих засобів технічних та побутових композицій.