Тезисы
апрель 2017

Властивості розчинів та плівок з суміші полімерів триацетату целюлози та полікарбонату


Бублик О. В. , Шапка В. Х.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Важливою задачею для технології виготовлення полімерних матеріалів є покращення їх фізико-механічних властивостей з метою подовження терміна експлуатації. Для цього в технології виготовлення триацетат целюлозних (ТАЦ) та полікарбонатних (ПК) плівок та інших виробів з цих полімерів важливим є регулювання їх реологічних та фізико-механічних властивостей та підбір оптимальної концентрації добавки для модифікації розчину, яка б мала такий вміст функціонально-активних груп, що забезпечує утворення фізичних взаємодій між макромолекулами, та їх оптимальну структуру з точки зору геометричної будови.

У даній роботі був розглянуто вплив добавки полікарбонату на розчин ТАЦ, та добавки триацетату целюлози на розчин ПК з метою модифікації цих композицій. Вивчено реологічні властивості розчинів ТАЦ, ПК та їх суміші на ротаційному віскозиметрі «Реотест 2». Плівки з цих полімерів отримували методом поливу на скляні пластинки, твердість плівок визначалась на маятниковому прилади 2124ТМЛ, а межа міцності при розриві на розривній машині FР -10.

На підставі проведених експериментів аналізувались залежності в’язкості від швидкості зсуву, від концентрації добавки, температури розчину, відносна твердість, межа міцності при розтягу плівок від концентрації добавок.

При додаванні добавки ПК та підвищенні температури в`язкість розчину ТАЦ зменшується. Добавка ПК добре суміщається з ТАЦ розчином, не порушуючи його прозорість. Більш детальний аналіз отриманих результатів дозволяє зробити такі висновки.

При збільшенні концентрації добавки ПК (0-5%) в ТАЦ композиції відносна твердість, межа міцності при розтягу, відносне подовження плівок, зростають. При збільшенні концентрації ПК відносне подовження та межа міцності при розтягу ТАЦ плівки зростає і далі залишається незмінною.

При додаванні добавки ТАЦ у розчин ПК відносна твердість, при невеликих концентрація збільшується, при підвищенні концентрації ТАЦ далі цей показник залишається майже не змінним .

Добавка ТАЦ не має істотного впливу на відносне подовження та межу міцності при розтягу на ПК плівки. З підвищенням концентрації добавки ТАЦ показники зменшуються.

Оптимальні результати для модифікації ПК розчину отримані при концентрації добавка ТАЦ, % від маси ПК: 0,01; 0,025. Результати свідчать про те, що можна знизити в`язкість розчину ПК без погіршення фізико-механічних властивостей плівок.

При модифікації ТАЦ розчину найкращі показники досягаються при концентраціях добавки ПК, % від маси ТАЦ: 1, 3 та 5. При цьому суттєво збільшуються фізико-механічні властивості плівок та регулюється в`язкість розчину.

Отримані в роботі результати свідчать про те, що добавка ПК дає можливість керувати реологічними властивостями ТАЦ розчинів та фізико механічними характеристиками плівок з них.