Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

До питання ідентифікації небезпечних і шкідливих факторів та оцінювання ризиків на виробництві


Малоок М. В. Малоок М. В. , Плис М. М. <img src=" width="22px">Плис М. М.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Вивчення Аналітичних оглядів стану техногенної та природної безпеки в Україні за останні роки свідчить, що відсутність необхідних показників надійності технічних елементів і технологій, надійності систем і засобів захисту, нерідко коли обумовлюється недостатнім обґрунтуванням підходів до ідентифікації небезпек та оцінювання ризиків у господарській діяльності. Отже, проблема ідентифікації шкідливих та небезпечних факторів є актуальною, оскільки вона впливає на вирішення проблеми підвищення ступеня захищеності персоналу.

Виявлення і чіткий опис усіх джерел небезпек і сценаріїв їх реалізації розглядати як основне завдання етапу ідентифікації небезпек, тому що не виявлені на цьому етапі небезпеки не піддаються подальшому розгляду і виключаються з подальшого аналізу.

В процесі ідентифікації визначити, які елементи, технічні пристрої, технологічні блоки або процеси в технологічній системі є особливо важливими і вимагають більш серйозного аналізу, а які другорядні (умовно).

Для ідентифікації небезпек використовуються, в залежності від характеру об’єкта ідентифікації, один або декілька методів: попередній аналіз небезпек (ідентифікація небезпек); аналіз небезпеки і працездатності; аналіз виду і наслідків відмов; аналіз «дерева відмов»; аналіз «дерева подій»; аналіз небезпеки і зв’язку з втратою працездатності, відповідні еквівалентні методи.

Результатом ідентифікації небезпек є: а) перелік небажаних подій; б) опис джерел небезпеки (розподіл небезпечних речовин в технологічній системі, джерел займання і т.п.), факторів ризику, умов виникнення і розвитку небажаних подій (наприклад, сценаріїв можливих аварій); в) попередні оцінки небезпеки і ризику.

Ідентифікація небезпек завершується вибором подальшого напрямку діяльності. Як варіанти подальших дій може бути: а) рішення припинити подальший аналіз з огляду на незначність небезпек або достатності отриманих попередніх оцінок; б) рішення про проведення більш детального аналізу небезпек і оцінки ризику; в) вироблення попередніх рекомендацій щодо зменшення небезпек.

Використання поняття «ризик», дозволяє переводити небезпеку в розряд категорій, що вимірюються. Ризик, фактично, є міра небезпеки.

Визначення методів управління або розгляд змін до існуючих методів управління розглядаються в контексті можливості зниження ризиків, відповідно з наступним: а) усунення небезпеки (наприклад, автоматизація процесу); б) заміна однієї операції на іншу, заміна матеріалу; в) інженерні заходи, засоби колективного захисту (вентиляція, кондиціонування, захисні екрани); г) сертифіковані засоби індивідуального захисту д) інформування умовними знаками і/або адміністративні методи управління.

За неприйнятного ризику з метою визначення результативності обраних заходів управління проводиться повторний аналіз ризику з урахуванням обраних заходів управління. При зниженні категорії ризику до прийнятного рівня − продовжити роботу з прийнятими заходами з управління ризиком. Якщо категорія ризику не знизилася до прийнятного рівня обрати нові конкретні заходи управління, а аналіз ризику проводити до тих пір, поки категорія ризику не стане прийнятною. При подальшому моніторингу показників охорони праці, якщо значення оцінки ризику в балах і категорія ризику не підвищилися, значить, процес управління професійними небезпеками здійснюється в контрольованих умовах.

При підвищенні значення оцінки, категорії ризику і несприятливих даних моніторингу потенційно небезпечних об’єктів необхідно встановити нові методи управління і контролю, які дозволять залишити ризик на колишньому рівні або перевести його в нижчу категорію.

Наслідки виконання ідентифікації та оцінки ризиків для здоров’я працівників використовувати при визначенні політики та визначенні перспективних цільових показників в сфері охорони праці.

Результати ідентифікації і оцінки ризику переглядати щорічно при про-веденні аналізу стану справ, а також якщо: а) стався нещасний випадок (перегляд переліків небезпек повинен бути здійснений протягом встанов-леного терміну з моменту закінчення розслідування); б) вносяться зміни в діяльність підприємства і/або підрозділу; в) змінюються вимоги з питань безпеки праці, техногенної та пожежної безпеки; г) змінюються існуючі (впроваджуються нові) технології роботи.

Висновок:

Комплексна методика ідентифікації небезпек та оцінювання ризиків дозволяє: провести аналіз і розпізнати небезпеки будь якого технологіч-ного процесу; оцінити професійні ризики, пов’язані з ідентифікованими небезпеками; розробити заходи щодо підвищення якості процесу охорони праці, які сприяють зниженню кількості інцидентів, збільшенню економічної ефективності технологічних процесів.