Тезисы
апрель 2017

Вплив олігомерів з реакційноздатними групами на перебіг початкових стадій формування зносостійких епоксидних композицій та їх властивості


Олексіна М. С. , Нікітенко К. К. , Красницький Б. О. , Полоз О. Ю. , Ебіч Ю. Р.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

При розробці модифікованих олігомерами з реакційноздатними групами (олігомерними каучуками, олігоестеракрилатами) епоксидних композитів, що забезпечують необхідний комплекс фізико-механічних властивостей, зносостійкість, а також високу ремонтоздатність за рахунок неодноразового відновлення поверхонь деталей композитами, важливе значення має визначення впливу модифікаторів на перебіг початкових стадій формування композитів та їх властивості.

Установлено вплив складових епоксидних композицій на змочування ними високотвердих за шкалою Мооса поверхонь – карбідів бора та кремнію, електрокорунду, які застосовуються у зносостійких композиціях, і показано, що найкраще змочування цих поверхонь характерно для олігоестеракрилату ТГМ-3 та епоксидовмісного розбавника ДЕГ-1.

Показано, що змочування високотвердих поверхонь модифікованими епоксидними композиціями корелює з розтіканням модельних композицій, наповнених дрібнодисперсним карбідом кремнію F-1000.

Установлено різний вплив модифікуючих добавок на утворення гелю епоксидної матриці з карбідом кремнію: олігомерні каучуки сприяють зв’язуванню наповнювача, олігоестеракрилати – зменшують вміст гелю в наповнених композиціях.

Показано позитивний вплив модифікуючих добавок на зниження температури екзотермічної реакції тверднення композицій, підвищення їх «життєздатності» як основного технологічного показника при виробництві композиційних матеріалів.

Олігомерні каучуки з функціональними групами, здатними реагувати з епоксидними групами смоли ЕД-20, беруть участь у формуванні просторової структури модифікованих епоксидних композицій при їх твердненні поліетиленполіаміном, що сприяє вкладу енергії в'язкого деформування в загальну енергію деформування, зростанню ударної в'язкості, міцності та відносної деформації при розтягу.

Установлена залежність зношування модифікованих олігомерними каучуками епоксидних композицій від кута атаки абразиву і показано, що композиції з більшою енергією в'язкого деформування зношуються при малих кутах атаки абразиву, з більшою енергією пружного деформування – при кутах атаки абразиву, близьких до 90°.