Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Інтелектуальна підсистема підтримки прийняття рішень при виборі комп’ютерної техніки


Харитонов О. О. <img src=" width="22px">Харитонов О. О. , Науменко Н. Ю.Науменко Н. Ю.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Сучасні системи підтримки прийняття рішення (СППР), що виникли як природний розвиток і продовження управлінських інформаційних систем і систем управління базами даних, представляють собою системи, максимально пристосовані до розв’язання завдань повсякденної управлінської діяльності, є інструментом, покликаним надати допомогу особам, які приймають рішення (ОПР). За допомогою СППР можуть розв’язуватись неструктуровані і слабоструктуровані багатокритеріальні задачі. СППР, як правило, є результатом мультидисциплінарного дослідження, що включає теорії баз даних, штучного інтелекту, інтерактивних комп’ютерних систем, методів імітаційного моделювання.

Сьогодні існує велика кількість програмних засобів, інформаційних та інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень (СППР) при організації проектів різного типу, характеру та цілей. Поняття інтелектуальної системи відноситься до області штучного інтелекту та є багатогранним. По-перше, інтелектуальність передбачає, що спілкування з системою повинно відбуватися на рівні і за принципами людського інтелекту. Ця перша ознака і спричинила застосування терміна «інтелектуальний» до сучасних програмних систем. По-друге, під інтелектуальної розуміється програмна система, яка побудована за особливою технологією. Технологія визначає як структури даних для представлення інформації в машині, так і методи її обробки. Регламентуються також основні функції системи, структура, стратегії функціонування, а звідси і коло завдань, до яких такі системи можуть застосовуватися.

СППР шляхом збору та аналізу великої кількості інформації може впливати на процес прийняття управлінських рішень в бізнесі та підприємництві. СППР характеризуються чіткою родовою структурою, яка включає три головні компоненти: підсистему інтерфейсу користувача; підсистему управління базою даних і підсистему управління базою моделей. Зазначимо, що компоненти забезпечують у СППР реалізацію ряду важливих концепцій побудови інформаційних систем: інтерактивність, інтегро-ваність, потужність, доступність, гнучкість, надійність, робастність, керова-ність.

Дана робота присвячена розробці інформаційної підсистеми підтримки прийняття рішень при виборі персональних електронних обчислювальних машин шляхом вибору користувачем бажаного виду діяльності, доступного бюджету та кількості необхідних пристроїв. Вид діяльності представляє собою узагальнений чи унікальний набір правил, які визначаються характеристиками необхідними для отримання максимальної продуктивності різноманітного програмного забезпечення при заданому бюджеті на одну машину.

Реалізована програма використовує спеціально розроблений для завдання алгоритм, що базується на циклічному переборі складових комп’ютера користуючись пріоритетами заданими набором правил.

Поставлена задача є актуальною для дослідження в області інформаційних систем, статистики та може бути застосовувана як звичайними користувачами.

Розробка інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень має на увазі конструктивний динамічний підхід: по-перше, необхідно переважна кількість параметрів, що беруть участь у формуванні запиту до атрибутивною баз, формувати автоматично, мінімально завантажуючи користувача, тим самим виконується функція конструктивного підбіру інформації. Далі, за допомогою інтелектуальної системи можливо не тільки візуалізувати на карті отриману в результаті запиту інформацію, а й виконувати і ілюструвати її оцінки. І нарешті, результатом роботи системи повинні бути також рекомендації користувачеві для прийняття рішень, які він може отримати в текстовому вигляді.

Таким чином, інтелектуальна система може конструктивно виконувати функції підтримки прийняття рішень на більш конструктивних рівнях. Головна відмінність інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень від інформаційно-довідкових систем полягає в тому, що обов’язковим елементом функціонування є формування рекомендацій, або проектів рішень. Причому більшість систем дозволяють отримати кілька варіантів рішень із зазначенням їх відносного переваги та умов реалізації.

References
  1. Tariq, Rafi,Intelligent Decision Support Systems − A Framework, India, 2011
  2. Sanchez i Marre, Gibert, Evolution of Decision Support Systems, University of Catalunya, 2012.
  3. Литвин В.В. База знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень: Монографія / В. В. Литвин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 240 с.