Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2017

Отримання силікагелю золь-гель методом


Руда А. О., Іваненко І. М.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Силікагель є одним з найперших мінеральних синтетичних сорбентів. Головними перевагами силікагелю є відносна інертність, висока адсорбційна здатність, а також можливість модифікування. Важливою властивістю силікагелю, завдяки якій він широко застосовується в різних галузях промисловості, є пористість. Це дозволяє йому виступати в якості осушувача або каталізатора.

Синтезують силікагель шляхом взаємодії розчину силікату натрію (рідкого скла) з кислотами з подальшою промивкою та висушуванням отриманого гелю. Активація адсорбенту, тобто повне видалення вологи з поверхні, відбувається при прожарюванні гелю за температури 150-200°С.

Метою роботи є підбір оптимальних умов отримання силікагелю для досягнення якнайбільшої пористості адсорбенту.

Силікагель отримували золь-гель методом з додаванням 10% цитратної кислоти до рідкого скла ГОСТ 13078-81, змінюючи температуру реакції в межах від 10 до 80°С. Сумарний об’єм пор після промивки та активації гелю визначали ексикаторним методом за адсорбцією парів бензолу. Отримані експериментальні дані представлені у вигляді залежності сумарного об’єму пор (V, см3/г) від температури синтезу (Тсин, ºС) на рисунку 1.

Рисунок 1 – Залежність сумарного об’єму пор силікагелю від температури його   отримання.

Як видно з рисунку, температура синтезу суттєво впливає на пористість отримуваного силікагеля і збільшується з підвищенням температури. Найбільшу поруватість (0,7 см3/г) має зразок силікагелю, що отриманий за температури 80°С.