Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Охорона праці на підприємствах з виробництва ферментних препаратів


Басова Е. А. Басова Е. А. , Гончарко М. Д. <img src=" width="22px">Гончарко М. Д. , Зубарева І. М. <img src=" width="22px">Зубарева І. М. , Митина Н. Б. Митина Н. Б.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Питання створення біологічно-безпечного середовища життє-діяльності людини насамперед розглядається як основне в роботі проми-слових підприємств. Особливу увагу потрібно приділяти виробництвам, де використовуються живі організми в якості продуцентів цільового продукту. Так, у виробництві ферментних препаратів існує ряд заходів, які забезпе-чують безпеку праці людини та охорону навколишнього сере-довища, та які поділяються на 4 класи: медичні, організаційні, інженерні та контрольні заходи [1].

Інструкції з техніки безпеки (ТБ) і правил санітарії розробляються для кожного робочого місця та видаються на руки виконавцям. Інженерний персонал заводу також повинен виконувати всі правила ТБ і промислової санітарії. Відповідальність за дотриманням правил охорони праці несуть керівники підрозділів.

Основними шляхами проникнення токсичних речовин в організм людини є органи дихання, травний тракт, а також шкіра. Особи з захворюваннями даних органів до праці не допускаються. На підприємствах з використанням поверхневого культивування продуцентів небезпеку становить повітря заводських приміщень, забруднене органічним пилом з окремими компонентами поживних середовищ, напівпродуктами виробництва (культура продуцента), найдрібнішими частинками порошкоподібної готової продукції і, головне, спорами й конідіями мікроорганізмів – продуцентів ферментів. Існують спеціальні норми гранично допустимих концентрацій (ГДК) в повітрі робочої зони для хімічних речовин. Деякі з них легко виявляються навіть по запаху в концентраціях, менше встановлених норм (хлороформ, етиловий ефір, ацетальдегід, аміак, бром, метанол). Тому для  роботи з мікроорганізмами слід використовувати індивідуальні засоби захисту, заборонено вхід у вирощувальні камери під час росту культури, особливо на стадії спороутворення. Відбір проб культури повинен проводитися пробовід-бірниками (для унеможливлення потрапляння культури на шкіру).

Ретельного контролю в виробництвах з глибинним культивування продуцентів вимагають технологічні операції приготування поживних середовищ, транспортування та зберігання сипучих компонентів поживного середовища. Також стадія отримання та подрібнення ферментних препаратів пов’язана з використанням легкозаймистих речовин (органічні розчинники і т.п.). Тому дане виробництво в цілому відноситься до категорії пожежонебезпечних. Цехи, які становлять особливу пожежну небезпеку (цех отримання очищених ферментних препаратів) ізольовані від суміжних невибухонебезпечних приміщень глухими (брандмауерними) стінами, сполучення між ними допускається за спеціальними переходами. Резервуари та ємності для зберігання органічних розчинників вста-новлюють на значній відстані від виробничої будівлі та різних комунікацій по основному напрямку вітру для даної місцевості, а також обладнують вихлопними клапанами та  забарвлюють в коричневий колір [2].

Електрообладнання повинно бути герметичне, виготовлено за стандартами вибухонебезпечності та задовольняти вимогам, викладеним в «Правилах улаштування електроустановок». На підприємствах передба-чається встановлення громовідводу та заземлення всієї апаратури.

Все обладнання, що має відкриті обертові або рухомі елементи, закривають захисними коробами або сітками.

Устаткування і установки, що видають шуми герметизують і встановлюватися на амортизаційних подушках або в спеціальних приміщеннях з посиленим фундаментом.

Побутові приміщення розташовують віддалено від основного обладнання та в залежності від санітарної характеристики виробничих процесів. Підлоги приміщень повинні мати невеликий ухил та  забезпе-чуватись трапами. Підлоги і стіни виконуються з керамічної облицювальної плитки для поліпшення санітарних умов. Стіни слід фарбувати фунгіцидними фарбами. Безпека умов праці залежить також від своєчасного проведення планово-попереджувального ремонту.

Основними заходами профілактики у виробництві ферментних препаратів є: максимальна герметизація і механізація процесів; застосування індивідуальних засобів захисту працівниками (комбінезони, шоломи-капюшони, халати, рукавички, косинки, респіратори); щоденний теплий душ після роботи, знепилювання, стерилізація робочого одягу; миття рук і полоскання рота перед прийомом їжі; щорічні медичні огляди; прийом під час роботи молочного колібактерину або молока.

References
  1. Градова, Н.Б. Биологическая безопасность биотехнологических производств: учебное пособие / Н.Б. Градова, Е.С. Бабусенко, В.И. Панфилов. – M.: ДеЛи принт, 2010. – 136 c.
  2. Руководство по охране окружающей среды, здоров’я и труда. Фармацевтическое и биотехнологическое производство: справочник / Biotechnology Industry Organization (BIO), 2007. – 128 c.