апрель 2019

Кавітаційний вплив газів різної природи на швидкість процесу очищення стічних вод жиркомбінату


Вашкурак Уляна Юріївна Вашкурак У. Ю. , Шевчук Л. І.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Вашкурак У. Ю., Шевчук Л. І. Кавітаційний вплив газів різної природи на швидкість процесу очищення стічних вод жиркомбінату / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 53


Одними з основних продуктів ВП «Львівський жиркомбінат» ТОВ «Щедро» є маргарин, кетчуп та майонез. Виробництво цих продуктів супроводжується великою кількістю стічних вод. Склад таких стічних вод є подібним, оскільки всі три продукти належать до олійно-жирової промисло-вості. Проте, основний тип забруднювача відрізняється, і залежить від сировини, складу кінцевого продукту та технології виробництва. Серед традиційних методів водоочищення, на даний час, немає одного методу, який би можна було ефективно застосовувати для очищення стічних вод всіх трьох цехів. Навіть, при застосуванні різних методів водоочищення для кожного цеху, не вдається досягнути достатнього рівня очищення, для скидання або повторного використання відпрацьованих стічних вод. Тому, пошук і впровадження нових методів водоочищення є необхідним. До таких методів можна віднести ультразвук (УЗ). УЗ хвилі руйнують органічні забруднення, які містяться у стічних водах. Паралельне барботування газу певної природи підсилює дію кавітації і дозволяє досягнути глибшого очищення стічних вод. 

Як видно з таблиці 1, дія самих газів є недостатньо ефективною. Тому доцільним є дослідження сумісної дії газу з УЗ на органічні забруднення у стічних водах. Найкращого очисного ефекту досягнуто для стічних вод виробництва майонезу, при спільній дії уз з повітрям, ефективна константа швидкості становить 1,5·10−4 с−1. Посередній результат одержано для стіч-них вод виробництва кетчупу, ефективна константа швидкості 1,2·10−4 с−1, в атмосфері кисню з УЗ. Найнижчого результату досягнуто для стічних вод виробництва маргарину, при сумісні дії кисню з УЗ, ефективна константа швидкості становить 0,9·10−4 с−1.

Таблиця 1 − Ефективні константи швидкості процесу очищення стічних вод жиркомбінату, де 1 − стічні води виробництва кетчупу, 2 – стічні води виробництва маргарину, 3 – стічні води виробництва майонезу.

  k·104, с−1 1 k·104, с−1 2 k·104, с−1 3
без УЗ з УЗ без УЗ з УЗ без УЗ з УЗ
N2 1,0 0,2 0,6 0,2 0,75
О2 0,2 1,2 0,5 0,9 0,6 0,8
N22 0,7 0,8 0,4 0,7 0,1 0,74
Пов. 0,6 0,9 0,3 0,6 0,76 1,5

При застосуванні кавітації в поєднанні з газами різної природи, досягнуто значного зниження вмісту органічних забруднювачів у всіх трьох типах стічних вод. Сумісна дія кисню з УЗ та повітря з УЗ для руйнування органічних речовин стічних водах різного хімічного складу, дозволила збільшити очисний ефект у 1,8-6 разів, порівняно з дією самих газів.