Тезисы
апрель 2017

Дослідження стану активного барвника реакол синій свт в католіті


Кузьменко В. Г. , Коваль М. Г.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Кольорування текстильних матеріалів відноситься до проблеми, яка пов'язана з екологією і вважається глобальною, складною та гострою в останні десятиріччя і формує екологічну безпеку на планеті [1]. Із загальної кількості органічних хімічних продуктів, які вико-ристовуються у текстильно-опоряджувальному виробництві (близько 250 мільйонів тонн), частина безконтрольно потрапляє у навколишнє середовище [2]. Вирішення цієї проблеми можливе шляхом створення принципово нових екологічних технологій.

Фарбування активними барвниками, які посідають перше місце у текстильно-опоряджувальному виробництві бавовняних тканин, проходить за умов лужного середовища: до фарбувальної ванни входять калгон, каустична сода, силікат натрію, що створює додаткове навантаження на якісні показники стічних вод та ускладнює їх очистку. Тому, з метою зменшення кількості електролітів в стічних водах проводились дослідження щодо можливості заміни частини компонентів фарбувальної ванни (води, калгону і каустичної соди, що мають лужне середовище рН 10 ±0,5) на один із рідких продуктів електроактивації води – католіт (рН 10 ±0,5) шляхом визначення зміни стану молекул активного барвника Реакол Синій СВТ в католіті. Католіт одержували за технологією, описаною в роботі [3].

Колір барвника є наслідком його взаємодії зі світлом, в результаті якої відбувається поглинання частини світлових променів певної довжини хвилі. Кількісну характеристику кольору активного барвника вивчали спектрофотометричним методом аналізу за допомогою фотоелектричного концентраційного колориметра КФК – 2МП шляхом дослідження його розчинів концентрацією 3·10-5 моль/л, приготовлених у воді дистильованій, воді водопровідній, технологічному розчині фарбувальної ванни (pH=10,3) і рідкому продукті електроактивації води католіті (pH=10,3). Абсолютна похибка приладу 1,0%.

У роботі проводився аналіз зміни інтенсивності поглинання світлових променів розчинів активного барвника Реакол Синій СВТ шляхом вимірювання показників оптичної густини та теоретичного обрахунку значення молярного коефіцієнту поглинання світла (коефіцієнту екстинції – ɛλ), що визначає індивідуальні властивості пофарбованих сполук і показує ймовірність збудження електронів у молекулі барвника при світловому опроміненні.

Відповідно до одержаних даних побудовані графіки залежності оптичної густини (D) досліджуваних розчинів барвника від довжини світлової хвилі (λ) (Рис. 1)

Рисунок 1 – Спектри поглинання активного барвника Реакол Синій СВТ у водних системах: 1 – вода дистильована; 2 – вода водопровідна; 3 – технологічний розчин фарбувальної ванни; 4 – католіт

Активний барвник Реакол Синій СВТ належить до активних антрахінонових барвників, що містять активну вінілсульфонову групу.

На підставі одержаних результатів можна зробити висновок, що інтенсивність поглинання світлових променів активного барвника Реакол Синій СВТ спостерігається ефективніше в католіті, що свідчить про ймовірність переходу молекул цього барвника у збуджений стан. Має місце гіперхромний ефект. Одержані результати дозволяють прогнозувати можливість заміни лужних компонентів фарбувальної ванни на рідкий продукт електроактиівації води католіт.

References
  1. Киселев А. М. Экологические аспекты процессов отделки текстильных материалов / А. М. Киселев // Российский химический журнал. – 2002. – №1. – С. 20-30
  2. Галик І.С. Екологічна безпека текстилю: проблеми та шляхи вирішення матеріалознавчих аспектів / І.С. Галик, Б.Д. Семак // Вісник КНУТД. – 2006. – № 6, – С. 114-119
  3. Діхтяренко М.Г. Створення безаміачної технології пігментного друку текстильних матеріалів із використанням електроактивованих водних систем: дис. кандидата техн. наук: 05.18.19 / Діхтяренко Мирослава Григорівна. – Черкаси, 2008. – 185с