Тезисы
апрель 2017

Вплив концентрації Puro Flock 920 на властивості бромфенолового червоного


Алхімова М. М. , Жук Л. П.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Набуття нових властивостей відомих аналітичних реагентів можливо досягти зв’язуванням їх з поліелектролітними речовинами.

Вивчено поведінку сульфофталеїнового барвника бромфенолового червоного (БФЧ) в присутності катіонного поліелектроліту (ПЕ) Puro Flock 920 (PF 920). При введенні PF 920 в розчини БФЧ спостерігається зростання оптичної густини в усьому вивченому інтервалі рН (рис. 1).

Рисунок 1 – Спектри поглинання розчинів БФЧ (1-3), БФЧ-PF 920 (1ˈ-3ˈ) при значеннях рН середовища: 0,1 (кр. 1-1'); 6,0 (кр.2-2'); 7,0 (кр.3-3'). CБФЧ=2∙10–5 моль/л, СPF920=4∙10–5 г/мл, l =1 см, СФ-26

Досліджено зміну протолітичних властивостей БФЧ (значень pKа (рН1/2 – рН, при якій в присутності ПЕ утворюється 50% аддукту) від концентрації PF 920 (рис.2): зсув уявної константи дисоціації в присутності ПЕ (ΔрН1/2) в лужну область складає 0,65-0,85. В кислому середовищі (рН 0,125) знайдено достатньо широкий інтервал концентрацій поліелектроліту (від 4·107 до 4·103 г/мл), в якому спостерігається лінійність зміни оптичної густини системи при λ=512 нм (рис.3).

Співставлення даних (рис. 2 і 3) дало можливість визначити концентрацію PF 920 (4∙10–4 г/мл), при якій його вплив на спектральні і протолітичні властивості барвника максимальний.

Отримана забарвлена система може бути використана для аналітичних цілей, оскільки суттєво посилюється інтенсивність забарвлення і розширюється інтервал рН, в якому відбувається депротонування барвника.

Рисунок 2 – Залежність рКа БФЧ (рН1/2 в присутності ПЕ) від концентрації PF 920 (г/мл), СБФЧ = 2·10–5 моль/л; l=1,0 см; СФ-26

Рисунок 3 – Залежність оптичної густини розчинів БФЧ–PF 920 від концентрації ПЕ (г/мл) при λ=512 нм і рН 0,125; СБФЧ=2·10–5 моль/л; l=1,0 см; СФ-26