апрель 2019

Нанокомпозиційні сорбційні матеріали


Алексик Аліса Ігорівна Алексик А. І. , Донцова Т. А.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Алексик А. І., Донцова Т. А. Нанокомпозиційні сорбційні матеріали / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 55


Велика кількість шкідливих речовин потрапляють в водойми разом зі стічною водою і погіршує її санітарний стан. Тому питання глибокого очищення побутових та промислових стічних вод є актуальним. Для очищення води за допомогою адсорбції дедалі частіше використовуються не вуглецеві сорбенти природного та штучного походження. Використання цих сорбентів обумовлено їх відносно високою адсорбційної ємності, селективності, властивостей обміну катіон деяких з них, відносно низької вартості й доступності. Найважливіші представники природних сорбентів є глинисті матеріали та цеоліти. Тому перспективним є створення складних сорбентів на основі таких дешевих матеріалів, серед яких глинисті матеріали є найбільш перспективними [1].

Мета роботи полягала у створенні композитів на основі сапонітової глини з мікророзмірним та нанорозмірним MoS2 і порівняти їх адсорбційні властивості по відношенню метиленового синього.

Синтез композитів (мікрокомпозит і нанокомпозит), а також дослідження їх сорбційних властивостей було проведено згідно з [1]. Концентрації метилового синього становили 10, 50, 100 та 500 мг/дм3. Отримані результати приведені на Рис 1.

Рисунок 1 − Адсорбційні ізотерми метилового синього на: (а) – Мікрокомпозиту; (б) – Нанокомпозиту.

Як видно з рисунку 1, сорбційні ємності обох композитів мають високі значення, що робить перспективними обидва композити. В подальшому необхідно біль детально дослідити їх сорбційну активність по відношенню до інших полютантів.

References
  1. Makarchuk O. V., Dontsova T. A., Astrelin I. M. Magnetic nanocomposites as efficient sorption materials for removing dyes from aqueous solutions // Nanoscale Research Letters. – 2016. – V. 11(161). – Р. 1-7.