апрель 2019

6-заміщені 1-аліл-1,5-дигідро-4Н-піразоло[3,4-d]піримідин- 4-они в реакціях з електрофільними реагентами


Голубка Катерина Олександрівна Голубка К. О. , Васькевич Р. І. , Васькевич А. І. , Вовк М. В.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

6-заміщені 1-аліл-1,5-дигідро-4Н-піразоло[3,4-d]піримідин- 4-они в реакціях з електрофільними реагентами / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 13-14


Досліджено хемо- і регіоселективність реакції електрофільної внутрішньомолекулярної цилізації (ЕВЦ) 6-заміщених 1-аліл-1,5-дигідро-4Н-піразоло[3,4-d]піримідин-4-онів (1,3,5).

Виявлено, що алільний фрагмент в 1 положенні нечутливий до дії таких електрофільних агентів як поліфосфорна кислота (РРА) та І2. Зокрема, при нагріванні сполуки 1 в РРА (110°С) відбувається тільки елімінування хлору в положенні 6 з утворенням сполуки 2 без подальшої, очікуваної в таких умовах, циклізації. Сполуки 1 і 3 не реагують з йодом, проте бром селективно приєднується до алільного фрагменту сполуки 3 з утворенням диброміду 4.

1-Аліл-6-(аліламіно)-1,5-дигідро-4Н-піразоло[3,4-d]піримідин-4-он 5 містить два ненасичених фрагменти, здатних реагувати з електрофілами, але до участі в реакції ЕВЦ схильний тільки алільний замісник в положенні 6. Нами встановлено, що при дії двократного надлишку Br2 в оцтовій кислоті одержуються продукти 6 і 7 у співвідношенні 1:2. Взаємодія сполуки 5 з еквімолярною кількістю феніл- та 4-толілсульфенілхлоридів в присутності перхлорату літію приводить до імідазоанелювання з утворенням сполук 8. Подібним чином піразолопіримідинон 5 реагує з РРА та трикратним надлишком йоду з отриманням відповідно 1-аліл-8-йодометил-7,8-дигідро-1Н-імідазо[1,2-а]піразоло[4,3-е]піримідин-4(6Н)-ону 9 та 1-аліл-8-метил-7,8-дигідро-1Н-імідазо[1,2-а]піразоло[4,3-е]піримідин-4(6Н)-ону 10.

Структура отриманих сполук підтверджена методами ЯМР 1Н та 13С спектроскопії та хроматомас-спектрометрії.