апрель 2019

Сорбційні характеристики вольфрамвмісних матеріалів на основі сапонітової глини


Скіп О. А. , Янушевська Олена Іванівна Янушевська О. І. , Донцова Т. А.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Скіп О. А., Янушевська О. І., Донцова Т. А. Сорбційні характеристики вольфрамвмісних матеріалів на основі сапонітової глини / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 40


Перерозподіл кількості кислотних і основних центрів на поверхні сорбентів, модифікованих сульфідом вольфраму, викликає зміну ступеню сорбційного вилучення (Re) барвника (Congo red) з розчинів різної концентрації (1000, 800, 600, 400, 75 мг/дм3).

Рисунок 1 − Залежність ступеню вилу-чення барвника (Congo red) від концентрації: зліва направо – (Saponite); (Saponite+WS2); (MCC); (MCC+WS2).

З рисунку видно, що вилучення полютанту суттєво покра-щується при застосуванні сорбентів, які містять сульфід вольфраму. Слід відмітити, що за всіх концентрацій барвника сорбційна активність Saponite+WS2 є співрозмір-ною з активністю MCC+WS2. У вирішенні практичних задач очи-щення води від забрудників, цей факт є раціональним аргументом на користь модифікування дешевого нативного сапоніту сульфідом вольфраму з метою здешевлення процесу. З огляду на те, що магнітокерований сорбент MCC+WS2 значно полегшує відокремлення осадів за рахунок використання магнітної сепарації, але ж є більш вартісним сорбентом, можна запропонувати двостадійну схему очищення розчинів від барвників. На першій стадії очищення при концентраціях від 1000 до 400 мг/дм3 використовувати Saponite+WS2 з подальшим доочищенням і осадженням з використанням MCC+WS2. Отже, дослідження модифіко-ваних сорбентів на основі сапонітової глини показали зміну кислотно-основних характеристик поверхні і сорбційної активності до аніонного барвника (Congo red). Виявлене зростання ступеню вилучення барвника добре корелюється із збільшенням кислотних центрів Бренстеда на поверхні досліджуваних сорбентів, які можуть бути активними центрами для сорбції аніонних полютантів у водному середовищі. На нашу думку, вищенаведені результати досліджень відкривають широку перспективу для використання процесу модифікування нативних глин типу сапоніту магнетитом та графеноподібними сульфідами металів щодо подальшого застосування модифікованих сорбентів у технологіях водоочищення.

References
  1. Dontsova T.A., Yanushevskaya E.I., Nahirniak S.V., Makarchuk O.V., Ivanets A.I., Roshchina M.Yu., Kutuzova A.S., Kulikov L.M. Directional control of the structural adsorption properties of clays by magnetite modification, 2018, Journal of Nanomaterials, 1-9.