апрель 2019

Амілолітичні мікробні ферментні препарати та перспективи їх застосування


Івченко Євгенія Миколаївна Івченко Є. М. , Кілочок Т. П.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Амілолітичні мікробні ферментні препарати та перспективи їх застосування / Химия и современные технологии : Метериалы ІХ Международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Химия и современные технологии», 2019. – C. 107-108


Метою даної роботи є аналіз даних та охарактеризування амілолітичних мікробних ферментних препаратів їх класифікації та перспектив застосування.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що розвиток біотехнології в сфері мікробних ферментних препаратів в даний час є перспективною для  наукових досліджень, так і для практичного їх застосування.  Відомо, що амілолітичні мікробні ферментні препарати широко застосовуються в таких галузях, як харчова, спиртова, фармацевтична, медична, текстильна промисловості та пивоваріння.

В останні роки розширюються можливості використання мікроорганізмів різних систематичних груп, як продуцентів промислово важливих ферментів. Крохмальдеградуючі ферменти, зокрема амілази, привертають увагу дослідників завдяки їх технологічній важливості і економічній вигідності. Амілази становлять близько 30% світової продукції ферментів. Унаслідок підвищення потреб в цих ферментах у різних галузях промисловості, а також в плані наукових досліджень, існує величезний інтерес в одержанні амілолітичних ферментів  різного ступеню очищення, що дозволить розширити сфери їх практичного застосування.

Відомо, що амілолітичні мікробні ферментні препарати – це препарати мікробного походження в склад яких входять амілолітичні ферменти. Це велика група ферментів, які здійснюють гідроліз 1,4-гліко-зидних зв’язків амілози, амілопектину, глікогену та інших мальтооліго-сахаридів. До групи амілолітичних ферментів відносять: α-амілаза; β-амілаза; люкоамілаза; пуллуланаза; ізоамілаза; β-глюкозидаза; декстри-наза, та інші ферменти.

Найбіш відомими продуцентами амілолітичних  ферментів являються: актиноміцети, стрептоміцет – це прокаріотичні мікроорганізми, які займають проміжне положення між бактеріями та грибами. бактерії паличковидної форми Basillus mesentericus ПБ, а також представники вищих грибів класу аскоміцетів -Aspergillum oryzea 74-A-2,

Амілолітичні ферментні препарати одержують поверхневим та глибинним способами культивування при застосуванні оптимальних фізико-хімічних факторів та оптимізованих поживних середовищ за кількісним та якісним складом. Прикладами амілолітичних технічних ферментів, які одержані поверхневим способом є: Амілоризин Пх, Глюковоморин Пх. Це висушені поверхневі культури гриба Aspergillum oryzea 740-A-2 і Aspergillum awamori 22, які вирощувалися на пшеничних висівках. Прикладами амілолітичних  очищенних  ферментів, які одержані поверхневим спосом є Амілоризин П10х, Амілоризин П20х −  продуцентами цих препаратів є Aspergillum oryzea740-A-2, Aspergillum oryzea КС.

Це препарати у вигляді порошку, які отримані осадженням з допомогою етанолу з дифузійної витяжки.

Прикладами амілолітичних ферментів, які одержані глибинним спосом є: Аміломезентерін Г5х Протомезентерін Г5х, Аміломезентерін Г15х , продуцентом є Basillus mesentericus ПБ .

Перспективним продуцентом амілолітичних ферментів також є штам Streptomyces recifensis var  lyticus.

Галузі застосування амілолітичних ферментних препаратів:

− спиртове виробництво − для прискорення процесу, підвищення виходу спирту, та економії зерна;

− пивоваріння − для економії солоду або його заміни;

крохмале-патокове виробництво − для отримання розчиненої форми крохмалю;

− хлібопекарська промисловість − для покращення якості хліба, а саме покращується смак, аромат, забарвлення кірки,збільшується питомий об’єм, пористість, вміст цукру, а також прискорюється процес виробництва;

− виробництво дитячої їжі − для отримання в готовому продукті гідролізованої форми  крохмалю;

− текстильне виробництво − амілолітичні ферменти бактеріального походження використовують для розшліхтування рослинного волокна перед фарбуванням і відбілюванням;

− виробництво мийних засобів − амілолітичні препарати додають до пральних и мийних засобів для полегшення видалення плям крохмального

З кожним роком попит на амілолітичні мікробні ферментні препарати зростає тому і зростає потреба в їх виробництві. Тому важливим є оптимізація технології виробництва амілолітичних ферментів різного ступеню очищення та пошуки їх застосування в нових галузях.

References
  1. Диксон М., Уэбб Э. Ферменты / Пер. с англ. П.М. Кошелевой. – М.: Мир, 2002. – 375 с.
  2. Кочетов Г.А. Практическое руководство по энзимологии / КочетовГ.А. – К.: Школа-Пресс, 2006. – 265с.