Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019

Термінологічні проблеми нормативної документації з охорони праці


Євсега О. В., Герасименко В. О. <img src=" width="22px">Герасименко В. О. , Гармаш С. Н. <img src=" width="22px">Гармаш С. Н. , Кушнір І. П.Кушнір І. П.
Химия и современные технологии
Abstract / Full Text

Зміцнення правової бази в нашій країні посилює важливість законодавчих і нормативних актів. В цьому контексті особливого значення набуває точність формулювань визначень, термінології. Водночас ми спостерігаємо, що застарілі розпливчасті, а іноді і хибні формулювання роками крокують по підручникам і довідникам і зустрічаються навіть у державних стандартах [1,2] і санітарних нормах і правилах [3].

Так, основоположний стандарт [1] у сфері термінології охорони праці наводить наступні визначення виробничих чинників:

− небезпечний виробничий чинник – виробничий чинник, вплив якого на людину призводить до травм, погіршення здоров’я чи смерті;

− шкідливий виробничий чинник – виробничий чинник, вплив якого на людину може призвести до захворювання, зниження працездатності та/чи негативного впливу на здоров’я нащадків.

Виділені курсивом терміни (погіршення здоров’я, захворювання, негативний вплив на здоров’я) являють собою синоніми. Отже, ми спостерігаємо перекривання формулювань визначень зазначених виробни-чих чинників (факторів). А це, в свою чергу, може призвести до непоро-зумінь, зокрема під час аналізу умов праці.

Для розв’язання цих ускладнень доцільно розглянути графічне відображення закону Шелфорда (рис. 1). Воно надає можливість з’ясувати вплив інтенсивності будь-якого параметру виробничого чинника (фактору) на життєдіяльність (стан здоров’я, працездатність) людини.

Рисунок 1 − Залежність життєдіяльності людини (ЖЛ) від інтенсивності параметру чинника середовища (І)

Так, певні значення інтенсивності параметру виробничого чинника (фактору) створюють межі життєздатності людини, вихід за які викликає небезпеку її загибелі. Діапазон інтенсивності параметру виробничого чинника (фактору), який сприятливо впливає на життєдіяльність людини, відповідає визначенню гігієнічного нормативу [3].

Два інших діапазони значень інтенсивності параметру виробничого чинника (фактору) в межах від гігієнічного нормативу до меж життєздатності людини визначають шкідливий вплив на життєдіяльність людини, але не загрожують її  існуванню.

Аналогічний характер має взаємозв’язок життєдіяльності людини та інтенсивного параметру фактору (чинника) трудового процесу.

Спираючись на зазначені міркування, ми повинні визнати, що шкідливість або небезпечність виробничого чинника (фактору) обумовлена не його наявністю, як компонента виробничого середовища або трудового процесу, а буде визначатися величинами інтенсивності властивих йому параметрів, які склалися у певний момент часу або можуть сягати протягом робочого часу. Отже, коректні визначення виробничих чинників (факторів) повинні бути наступними:

− небезпечний виробничий чинник (фактор) – чинник (фактор) виробничого середовища або трудового процесу, інтенсивність будь-якого параметру котрого виходить за межі життєздатності людини і може призвести до її загибелі;

− шкідливий виробничий чинник (фактор) – чинник (фактор) виробничого середовища або трудового процесу, інтенсивність будь-якого параметру котрого знаходиться в межах життєздатності людини, але виходить за межі гігієнічного нормативу і може призвести до травми, захворювання, зниження працездатності та/чи негативного впливу на здоров’я нащадків.

Таким чином, на підставі критичного розгляду визначень термінів діючих стандартів і нормативно-правових актів з питань охорони праці запропоновано коректні формулювання термінів «шкідливий виробничий чинник (фактор)», «небезпечний виробничий чинник (фактор)».

References
  1. ДСТУ 2293:2014. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять. – К.: Держстандарт України, 2014 – 13 с.
  2. ДСТУ 3038-95. Гігієна. Терміни та визначення основних понять. – К.: Держстандарт України, 1995. – 61 с.
  3. Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». – Наказ МОЗ від 08.04.2014 № 248.