Examplesmdbootstrap.com 
Статья
2018

Electrodeposition of Zinc–Nickel Alloys from Ammonium Oxalate Electrolytes


R. F. Shekhanov R. F. Shekhanov , S. N. Gridchin S. N. Gridchin , A. V. Balmasov A. V. Balmasov
Российский электрохимический журнал
https://doi.org/10.1134/S1023193518040079
Abstract / Full Text

The electrodeposition of zinc–nickel alloys (5–16 at % Ni) from the ammonium oxalate electrolytes is studied. It is shown that the ratio between the alloy components has an effect on the corrosion resistance of the coatings, their structure, chemical and phase composition, and microhardness.

Author information
 • Ivanovo State University of Chemical Technology, pr. Sheremetevskii 7, Ivanovo, 153000, Russia

  R. F. Shekhanov, S. N. Gridchin & A. V. Balmasov

References
 1. Filatov, L. and Vadman, E., Needs of the US automotive industry in new types of coatings, Galvanotekhn. Obtab. Poverkhn., 1999, vol. 7, p. 16.
 2. Okulov, V.V., Zinkovanie. Tekhnika i tekhnologiya (Zinc Plating. Technique and Technology), Moscow: Globus, 2008.
 3. Shekhanov, R.F., Gridchin, S.N., and Balmasov, A.V., Electrodeposition of zinc–nickel alloys from oxalate and pyrophosphate electrolytes, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Teknol., 2013, vol. 56, no. 10, p. 95.
 4. Bakhchisaraits’yan, N.G., Borisoglebskii, Yu.V., and Burkat, G.K., Praktikum po prikladnoi elektrokhimii, (Practical Course of Applied Electrochemistry), Leningrad: Khimiya, 1990.
 5. Semenova, I.V., Florianovich, G.M., and Khoroshilov, A.V., Korroziya i zashchita ot korrozii (Corrosion and Protection against Corrosion), Moscow: FIZMATLIT, 2010.
 6. Bugaevskii, A.A., and Dunai, B.A., Calculation of equilibrium composition and related quantities with computers, Zh. Analyt. Khim., 1971, vol. 26, p. 205.
 7. Vasiliev, V.P., Borodin, V.A., and Kozlovskiy, E.V., Primenenie EVM v khimiko-analiticheskikh raschetakh (Application of Computers in Chemical Analytical Calculations), Moscow: Vyssh. Shkola, 1993.
 8. Shekhanov, R.F. and Gridchin, S.N., Electrodeposition of zinc—nickel alloy from ammonium chloride electrolyte, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Teknol., 2012, vol. 55, no. 3, p. 114.
 9. Dogadkina, E.V., Rumyantseva, K.E., Shekhanov, R.F., and Semenov, A.O., Electrodeposition of zinc—nickel alloys, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Teknol., 2011, vol. 54, no. 1, p. 93.