Examplesmdbootstrap.com 
Тезисы
апрель 2019
Abstract / Full Text

Актуальність проблеми видалення йоду із стічних вод полягає в тому, що йод часто потрапляє у  води з очисних споруд, включаючи радіоактивні ізотопи. Також радіоактивний йод є поширеним побічним продуктом ядерного розщеплення і забруднювачем при ядерних катастрофах. Іони радіоактивного йоду мають особливу небезпеку.  В Україні радіоактивний йод у стічних водах все ще представляє високу екологічну небезпеку.

Метою даної роботи був підбір ефективного адсорбенту для поглинання йонів йоду з водних розчинів шляхом порівняння адсорбційної здатності різних видів вугілля по відношенню до аніону йоду.

Для дослідження було обрано активне вугілля марки Filtrasorb 400 виробництва Calgon Carbon Corp (F400), яке було окиснене концентрованою нітратною кислотою (F400ок), модифіковане нітратом срібла (F400мод), а також окиснене вугілля додатково модифіковане нітратом срібла (F400ок+мод).

Дослідження адсорбційної активності проводили статичним методом і використовували 0,1 М вихідний розчин йодиду калію, до 100 см3 якого додавали 1 г досліджуваних вугільних зразків. Початкову та поточну концентрації йодид-іонів встановлювали титруванням методом Фольгарда. За отриманими експериментальними даними розраховували питому адсорбцію (Г, ммоль/г) та ступінь адсорбції (X, %). Результати цього дослідження представлені на рисунку 1.

 

Рисунок 1 − Питома адсорбція (1) та ступінь адсорбції (2) йодид-йонів  дослідженими  зразками активного вугілля.

Як видно з рисунку, найбільшу ефективність проявляє зразок окисненого і модифікованого нітратом срібла активного вугілля, для якого ступінь адсорбційного вилучення I становив 33,5%. Величина його питомої адсорбції становила 3,35 ммоль/г.

Отже, модифікація поверхні продукційного активного вугілля сприяє значному збільшенню його адсорбційної здатності по відношенню до йодид-іонів. Дане дослідження передбачає подальше отримання нових високо ефективних зразків модифікованого активного вугілля з підвищеною адсорбційною активністю до радіоактивного аніону йоду.