Тези
апрель 2017

Вплив мікробних біопрепаратів стрептоміцетного походження на біометричні та деякі біохімічні показники при вирощуванні соняшника в лабораторних умовах


Юнусов Є. В. , Кілочкок Т. П.
Хімія та сучасні технології
Abstract / Full Text

На сьогодні з’явилося багато мікробних біопрепаратів комплексної загальностимулюючої дії, вони застосовуються на зернових, зернобобових, овочевих культурах для: стимуляції процесів проростання та росту, для збільшення урожайності та підвищення якості продукції, для підвищення стійкості до несприятливих умов, шкідників та хвороб [1-2].

Раніше показано застосування мікробних біопрепаратів стрето-міцетного походження при вирощуванні рапсу озимого та ярого, ячменю сортів “Донецький 14”, “Галактик” [3]. Виявлено що у досліджуваних рослин підвищувалися як біометричні так біохімічні показники, в тому числі, урожайність та стійкість до несприятливих умов, а також хвороб та шкідників, тому цікаво було дослідити дію мікробних біопрепаратів в технології вирощування соняшнику - основної олійної культури нашого регіону.

Нами досліджено вплив мікробного біопрепарату стрептоміцетного походження Г3х (1,25%), та культуральної рідини (0,8%) на біометричні та деякі біохімічні показники соняшнику гібрид Ясон.          Ґрунтовий штам Streptomices recifensis var. lyticus являється продуцентом складного комплексу гідролітичних ферментів: протеіназ, амілаз та інших ензимів, і стимулятора росту глікопептидної природи. Він відноситься до малотоксичних  (IV група). За рахунок перерахованих компонентів, препарати які одержані на основі даного штаму володіють бактеріолітичними і ріст стимулюючими властивостями.

Відомо що 24 годинне замочування насіння забезпечує проникнення досліджуваних речовин у всі частини зародка, який йде в проростання. Крім того, метаболіти потрапляють в живильну тканину  зерна продовжують поступати в рослину, викликаючи ту або іншу реакцію. Враховуючи цю інформацію ми дослідили вплив стрептоміцетних препаратів Г3х і КР на морфометричні і деякі біохімічні показники при вирощувані гібриду соняшника Ясон в лабораторних умовах. В результаті експерименту було доведено, що коренева система дослідних рослин в порівнянні з контролем більша на 26%, 46%. Тобто можна стверджувати про стимулюючий ефект дії двох препаратів на кореневу систему соняшнику. Також, за аналізом даного експерименту, обробка насіння соняшнику досліджуваними препаратами підвищує захисні функції проростків від різних стресів та абіотичних факторів, за рахунок підвищення вмісту пероксидази в коренях та каталази в листях. Окрім цього було встановлено, що обробка насіння гібрид соняшнику Ясон біопрепаратами Г3х і культуральною рідиною позитивно впливає на біометричні показники, а саме кількість бокових коренів та листя і енергію проростання, за рахунок чого рослини соняшнику більш адаптовані до навколишнього середовища.

References
  1. Патика В.П. Пошук мікроорганізмів та обробки нових екологічно безпечних препаратів на основі фосфоромобілізивних// Вісник Одес. Нац. ун-ту; Cер. Біологія. – 2001. –Т.6–№4. – С. 228-231
  2. Вовкогон В.В. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика: [монографія]/ [В.В. Волкогон, О.В. Надкернична, Т.М. Ковалевська, Л.М. Токмакова та ін.; За ред. В.В. Вовкогона]. – К.: Аграрна наука, 2006. – 312 с.
  3. Кілочок Т.П., Амброзяк Ю.В., Іжболдін О.О. – Вплив лізорецифіну на урожайність ріпаку ярого в умовах північного Степу України. Вісник ДДАУ. – 2011. – №1. – С.16 – 18.