ЕКОНОМІКА - Перелік наукових подій
Дата проведення Назва конференції Заклад вищої освіти (установа) Контакти
1 08-10.10.2019 Міжнародний нафтогазовий конгрес студентів та молодих спеціалістів «Енергетика майбутнього. Технології та рішення» Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Витязь О.Ю.
(0342) 72 71 82
ingi@nung.edu.ua
2 18-20.09.2019 Міжнародний регіональний семінар МСЕ для країн Європи і СНД «Ціни і тарифоутворення в електрозв’язку/ІКТ» Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (048) 705 03 84
rdd@onat.edu.ua
3 21-21.09.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки: світовий досвід та вітчизняні реалії» Класичний приватний університет Покатаєва О.В.
050 577 88 88
depms.cpu@gmail.com
4 04-06.09.2019 Міжнародна науковопрактична конференція SMART ПТМ в логістиці (SMART підйомнотранспортні машини в логістиці) Національний технічний університет «ХПІ» (057) 707-65-82, (057) 707-65-81, (057) 707-68-81
kafedra.ptm@kpi.kharkov.ua
5 04-06.09.2019 III Міжнародна науковопрактична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» Харківський державний університет харчування та торгівлі Михайлов В.М., Беляєва М.І., Дейниченко Г.В.
(057) 336-74-92; (057) 349-45-56; (057) 337-85-35; (057) 336-94-88
oborud.hduht@gmail.com
6 10-12.09.2019 VІІІ Міжнародна наукова конференція «Науководослідна робота в системі підготовки фахівцівпедагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях» Бердянський державний педагогічний університет Жигірь В. І.
061 534 70 77
conf.ffmkto@gmail.com
7 12-13.09.2019 Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2019) Херсонська державна морська академія (0552) 49-61-74
M_Babiy@ukr.net
8 10-13.09.2019 XV міжнародна науковопрактична конференція «Управління проектами: стан та перспективи» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова (0512) 42-38-52
kafedraup.nuk@gmail.com
9 10-15.09.2019 ХХVІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Високі технології: тенденції розвитку» (Інтерпартнер’2019) Національний технічний університет «ХПІ» 706-41-43
grabchenko@kpi.kharkov.ua
10 16-21.09.2019 Двадцять третя міжнародна науковопрактична конференція «Тенденції розвитку інтеграційних процесів країн Центральної Східної Європи» Тернопільський національний економічний університет (0352) 47-50-75
kafme@tneu.edu.ua
11 17-19.09.2019 ХХ Міжнародний науково-практичний форум «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій» Львівський національний аграрний університет (032) 224-25-03
nauka_lnau@ukr.net
12 19-20.09.2019 ІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Актуальні проблеми розвитку ресторанного, готельного та туристичного бізнесу в умовах світової інтеграції: досягнення та перспективи» Харківський державний університет харчування та торгівлі Михайлов В.М.,Терешкін О.Г.
(057) 336-74-92; (057) 349-45-87; (057) 349-45-57; (057) 337-85-35; (057) 336-94-88
hduht@kharkov.com, hduht_kaf_maluk@ukr.net
13 20-20.09.2019 Південна Україна: дискусійні питання етноконфесійного, суспільно-політичного та економічного розвитку Ізмаїльський державний гуманітарний університет (04841) 58530
nv_idgu@ukr.net
14 20-21.09.2019 IV Міжнародна науковопрактична «Стратегічні напрями соціальноекономічного розвитку держави в умовах глобалізації” Хмельницький університет управління та права (0382) 71-80-80
15 26-27.09.2019 Х Міжнародна наукова конференція молодих економістівкібернетиків “Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” Львівський національний університет ім. Івана Франка Вовк В.М.
(032) 2394762; +380679844104
vbm.vovk@gmail.com
16 03-04.10.2019 Соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах європейської інтеграції Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького Кукурудза І.І.
(0472)37-11-15
econom@cdu.edu.ua
17 04-05.10.2019 Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в європейський науковоінноваційний простір Одеський національний політехнічний університет Ковтуненко К.В.
050-954-20-21
k.v.kovtunenko@mzeid.in
18 04-06.10.2019 VI Міжнародна наукова конференція «Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика» Хмельницький національний університет 098-381-70-72
fbs.khnu@gmail.com
19 10-11.10.2019 Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» 456-65-10
kaf_utr@ukr.net
20 15-16.10.2019 VІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття» Одеська національна академія харчових технологій Каламан О.Б., Вейнштейна Г.Е.
093 5010966
buxgalter11@ukr.net
21 15-16.10.2019 Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери ХХІ століття Київський національний університет культури і мистецтв Мартинишин Я. М.
098-895-18-89
biguss@meta.ua
22 17-17.10.2019 Адміністративно-територіальні vs. економічно-просторові кордони регіонів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» 371-61-67
kaf_re@ukr.net
23 17-18.10.2019 VІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій та косметичній промисловості» Національний технічний університет «ХПІ» (057) 707-61-41, 707-64-43
krichkovska@kpi.kharkov.ua
24 17-18.10.2019 IV Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні” Львівський національний університет ім. Івана Франка Приймак В.І.
(032) 2394026
pryimak_vasyl@ukr.net
25 17-19.10.2019 III Міжнародна наукова конференція "Інструменти регулювання національної економіки та національної безпеки в умовах сучасних глобальних викликів" Хмельницький національний університет lubohinets@ukr.net
26 17-19.10.2019 Міжнародна науковопрактична конференція з проблем вищої освіти і науки «Вектори бізнесосвіти: тенденції та інновації» Луцький національний технічний університет Хвищун Н.В.
(0332) 750335
fb@lntu.edu.ua
27 18-18.10.2019 VІI Міжнародна науковопрактична конференція «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» «Accounting and Control in Managing Enterprise Activity» Центральноукраїнський національний технічний університет Шалімова Н.С., Пальчук О.В.
audit@ kntu.kr.ua
28 18-18.10.2019 ІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Фінансові механізми сталого розвитку України» Харківський державний університет харчування та торгівлі Михайлов В.М., Янчев А.В.
(057) 336-74-92; (057) 349-45-07; (057) 337-85-35; (057) 336-94-88
conferencehduht@gmail.com
29 18-19.10.2019 Міжнародна наукова конференція „Розвиток інтегрованої звітності підприємств” Житомирський державний технологічний університет 0673038458
legenchyk2014@gmail.com
30 20-20.10.2019 V Міжнародна науковопрактична конференція „Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери” Чернігівський національний технологічний університет Ющенко Н. Л.
0973418779
nadezhda15yu@gmail.com
31 10-11.10.2019 Міжнародна конференція «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку» (ІТЕП-2019) Приватний вищий навчальний заклад Буковинський університет 0372 55-32-07
bukuniver@bukuniver.cv.ua
32 24-25.10.2019 Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження підприємств України Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (057) 712-52-45
moroz.an@ukr.net
33 24-25.10.2019 ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита» Університет митної справи та фінансів (056) 745-55-96
university.msf@gmail.com
34 25-25.10.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління: проблеми та перспективи» Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця Соболев В. Г.
(050)3018820
khan370@yandex.ua
35 25-25.10.2019 Сталий розвиток сільських територій: екологічний та соціальноекономічний аспект ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» (03548) 2-11-59
36 27-29.10.2019 XII Міжнародна конференція “Географія, економіка та туризм: національний та міжнародний досвід” Львівський національний університет ім. Івана Франка Каднічанський Д.А.
(032) 2394603
dimakad@ukr.net
37 29-30.10.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації» Запорізький національний технічний університет (061) 769 84 54
kafedra_upep@ukr.net
38 29-30.10.2019 V Міжнародна науково-практична конференція “Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі” Львівський національний університет ім. Івана Франка Грабинський І.М.
(032) 2394748
ier.dep.intrel@lnu.edu.ua
39 05-05.11.2019 Перспективи розвитку обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка (057) 716-41-58
oblikua7@gmail.com
40 06-06.11.2019 ІІ Міжнародна науковопрактична конф. «Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління» Одеський національний політехнічний університет Балан О.С., Добрянська Н.А.
+380972334933; 0677436810
shurabalan@gmail.com; semen-198@te.net.ua
41 06-08.11.2019 ІІ Міжнародна науковопрактична конференція „Підприємницька модель економіки та управління розвитком підприємства” Житомирський державний технологічний університет (0412) 24-14-21
ke_zstu@ukr.net
42 07-08.11.2019 ІІ Міжнародна науковопрактична конференція «Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектору економіки» Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Горох О.В.
(0572) 99-74-10
konferensoblik@ukr.net; i.gorkovenko@ukr.net
43 11-17.11.2019 Публічний сектор економіки України: імперативи стабілізації та добробуту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» 371- 61-77
kneu_makro@ukr.net
44 14-15.11.2019 ІІІ міжнародна науковотехнічна конференція «Морська інфраструктура: проблеми та перспективи розвитку. Портова інфраструктура» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова +38 067 281 35 50
kharytonov888@gmail.com
45 14-15.11.2019 Міжнародна конференція «Сталий розвиток України, проблеми та шляхи їх подолання» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Хаджинова О. В., Гончар В. В.
0629 44-65-50; 0629 44-65-76
economicconference.pstu@gmail; gonchar.mariupol@gmail
46 15-15.11.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз і аудит: тренди та перспективи» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова oblikianaliz@gmail.com
47 20-20.11.2019 ХХV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти» ПВНЗ «Європейський університет» (044) 423-00-51
pr-nauk@e-u.in.ua
48 21-22.11.2019 VIІІ міжнародна науковотехнічна конференція «Муніципальна енергетика: проблеми, рішення» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова +38 067 281 35 50
kharytonov888@gmail.com
49 21-22.11.2019 VI Міжнародна конференція «Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК» Науково-дослідний гірничорудний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» Грицай О.Ю.
+38 (056) 4406411
nigri@nigri.dp.ua
50 21-22.11.2019 Держава, регіон, підприємство: інформаційні, суспільноправові, соціальноекономічні аспекти розвитку ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (044) 455-57-57; 455-58-88; 455-56-66
krok@krok.edu.ua
51 22-22.11.2019 Стратегія бізнесу: футурологічні виклики ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» Голіонко Н. Г.
371-61-54
ksp@kneu.edu.ua
52 23-23.11.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: сучасний стан та перспективи» Класичний приватний університет +38 050 577 8888
depms.cpu@gmail.com
53 26-26.11.2019 Сучасні тенденції розвитку менеджменту та фінансово-економічної безпеки Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького Прямухіна Н.В.
(0472) 54 47 67; 093 6238011
conf.men@ukr.net
54 26-28.11.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Проблеми соціальноекономічного розвитку підприємств» Національний технічний університет «ХПІ» (057) 707-61-61
kafedra.finance.zed@gmail.com
55 27-27.11.2019 V Міжнародна науковопрактична конференція: “Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку” Чернігівський національний технологічний університет Сидоренко О. О.
0974407553
sidorenko_aleks85@ukr.net
56 27-28.11.2019 Вплив «smart-освіти» на розвиток людського капіталу в умовах освітньої євроінтеграції і глобалізації Запорізька державна інженерна академія (061) 283-08-38
admin@zgia.zp.ua
57 29-29.11.2019 VII Міжнародна науковопрактична конференція “Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика” Класичний приватний університет +38 066 139 05 04; +38 063 401 48 42; +38 063 733 49 52; +38 050 577 8888
inst.upr@gmail.com; depms.cpu@gmail.com
58 30-30.11.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави» Харківський національний університет внутрішніх справ (057) 739 83 45
naukahnuvs@ukr.net
59 02-05.12.2019 III Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність та енергетична безпека електроенергетичних систем» Національний технічний університет «ХПІ» 7076977
228ek@i.ua
60 04-06.12.2019 ХV Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2019» Національний технічний університет «ХПІ» (057) 707-60-74, 707-62-74
hpi.optimum@gmail.com
61 05-06.12.2019 XIII Міжнародна науковопрактична конференція «Грудневі читання 2019» Київський національний університет ім. Тараса Шевчека Вітренко А.О.
521-35-28
nauka_econom@univ.kiev.ua
62 11-12.12.2019 ІII Міжнародна науковотехнічна конференція «Актуальні проблеми енергоресурсозбереження та екології» Одеська державна академія будівництва та архітектури Голубова Д.О.
(048) 729-85-03
mo@ogasa.org.ua
63 20-20.12.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Майбутнє – аудит» ДВНЗ «Криворізький національний університет» Ярова А. Б.
+38 (067)-562-80-70
alla.iarova@yahoo.com
64 27-28.12.2019 Міжнародна науковопрактична конференція «Напрями вдосконалення механізмів державного управління в умовах сучасних реформаційних процесів» Класичний приватний університет +38 050 577 8888
depms.cpu@gmail.com
65 15-17.10.2019 II Всеукраїнська науковопрактична конференція «Проблеми розвитку гірничопромислових районів» (з міжнародною участю) ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Каменець В.І.
+38 050 3283835
viacheslav.kamenets@donntu.edu.ua
66 17-18.10.2019 Друга Національна науковометодична конференція «Цифрова економіка» ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» 537-07-36; 537-07-35
kemm@kneu.edu.ua
67 17-18.10.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Менеджмент ХХІ століття: проблеми і перспективи» Уманський національний університет садівництва Новак І.М.
067 9489375
novakinnam@gmail.com
68 17-18.10.2019 ІІ Всеукраїнська конференція «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці» ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Сергеєва Л. М.
+38 (098) 849-30-03, +38 (044) 481-38-44, +38 (044) 484-34-98
Lase2508@gmail.com; cippo.umo@gmail.com
69 19-19.10.2019 Застосування маркетингових технологій управління туристичними підприємствами в умовах сучасного бізнессередовища Херсонський національний технічний університет Зайцева О.І.
(0552) 32-69-47
kafedra_men317@email.ua
70 07-07.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Проблеми управління економічним потенціалом регіонів» Запорізький національний університет Олійник О.М.
(061) 289-41-39
a.n.oleynick@gmail.com
71 14-15.11.2019 IІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» Вінницький національний аграрний університет +38 096 205-12-95
viktoriafab@ukr.net
72 15-15.11.2019 Інструменти забезпечення економічної ефективності підприємств: соціальний аспект Херсонський національний технічний університет Зайцева О.І.
(0552) 32-69-47
kafedra_men317@email.ua
73 20-21.11.2019 VІІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК» Національний університет харчових технологій 287-93-62
nauka.eip@ukr.net
74 20-22.11.2019 V Всеукраїнська науковопрактична конференція «Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні» Українська академія друкарства (032) 297-51-12
shtangret.am@ukr.net
75 27-28.11.2019 III Всеукраїнська науковопрактична конференція «Трансформація фінансової системи України: тенденції та перспективи розвитку» Миколаївський національний аграрний університет +38 (0512) 58-03-25
finance@mnau.edu.ua
76 05-05.12.2019 VIІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція «Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства» ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» (0522) 34-99-01; (0522) 34-99-02
77 12-12.12.2019 4-а науково-практична конференція з управління проектами «Управління проектами, програмами та портфелями» (Project, Program, Portfolio Management. P3M) Одеський національний політехнічний університет Тесленко П.О.
(048) 705-83-36
p_a_t@ukr.net
78 17-18.12.2019 Всеукраїнські економічні читання з міжнародною участю «Глобалізація і трансформація економічних процесів в динамічному макроекономічному середовищі» Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова inna.irtyshcheva@nuos.edu.ua
79 05-06.09.2019 Сталий розвиток економіки в умовах глобалізації: проблеми, ризики, перспективи ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Палінчак М.М.
+38 068 496 70 72
f-intrel@uzhnu.edu.ua
80 10-10.10.2019 VІІ Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція «Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи» Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка Птащенко Л.О.
(0532) 60-98-93
k52@pntu.edu.ua
81 14-15.10.2019 Тенденції розвитку світового господарства на сучасному етапі його розвитку ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Палінчак М.М.
+38 068 496 70 72
f-intrel@uzhnu.edu.ua
82 22-22.10.2019 VІ Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція «Менеджмент XXI століття: сучасні моделі, стратегії, технології» Вінницький торговельноекономічний інститут Київського національного торговельноекономічного університету (0432) 55-04-00
secretarvtei@ukr.net
83 24-25.10.2019 Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція «Економічна система України: стан, проблеми, перспективи» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (0552) 41 44 35; (095) 365 66 99
economic.ksau@gmail.com
84 24-25.10.2019 VІІ Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція «Маркетинг як найважливіша складова функціонування системи аграрного бізнесу» Дніпровський державний аграрно-економічний університет (096) 564 53 04
marketingdnipro@gmail.com
85 30-31.10.2019 Х Міжнародна науковопрактична інтернетконференція «Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи» Дніпровський державний аграрно-економічний університет Васільєва Л.М.
l.m.vas@mail.ru
86 07-08.11.2019 VIIІ Міжнародна науковопрактична інтернетконф. «Обліково-аналітичне забезпечення системи фінансово-економічної безпеки: інформаційнокомунікаційні технології та антикорупційний менеджмент» Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова Лелюк Н.Є.
(057) 707-31-71
natalia.lelyuk@gmail.com
87 14-15.11.2019 Х Міжнародна науковопрактична конференція «Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті» Одеська державна академія будівництва та архітектури Ажаман І.А.
(048) 729-85-68
conf.ogasa@gmail.com
88 14-15.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична інтернетконф. «Проблеми та перспективи розвитку обліку, оподаткування, аудиту та аналізу в системі інформац. забезпечення управління суб’єктами господарювання» Херсонський національний технічний університет Сарапіна О.А.
(0552) 32-69-36
oblik-kntu@ukr.net
89 15-15.11.2019 Підприємництво у сфері послуг: реалії сьогодення і перспективи Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького Новикова В.І.
(0472) 37 11 15; 068 783 53 38
konf_turchnu@ukr.net
90 19-19.11.2019 ІІІ Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (095) 367-00-54; (098) 580-30-23
91 19-19.11.2019 VІІ Міжнародна науковопрактична інтернетконференція «Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю» Мукачівський державний університет (03131) 2-11-09
nauka@msu.edu.ua
92 21-22.11.2019 Міжнародна науковопрактична інтернетконференція «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики» Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця Верещагіна Г.В., Піддубний І.О., Іванова О.Ю., Тімонін О.М.
099 787 66 41; 050 535-22-77; 050 576-00-93; 050 323 01 96
1234567654321mmm@ukr.net; l.i.poddubnaya@gmail.com; lapteva @gmail.com; mimtimom@ukr.net
93 21-22.11.2019 VІ Міжнародна науковотехнічна інтернетконференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційнотехнічними та технологічними комплексами» Національний університет харчових технологій Ладанюк А.П., Власенко Л.О.
vlasenko.lidia1@gmail.com; konf_aks@ukr.net
94 21-22.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція «Науковоекономічні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, оподаткування і контроль» ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (0552) 41-44-35
obl_aud.ksau@ukr.net
95 22-22.11.2019 ІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту» ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» Бондар М.І., Шигун М.М., Петрик О.А., Кіндрацька Л.М., Кузьмінський Ю.А.
371-62-41; 371-62-54
ka@kneu.edu.ua; kopd@kneu.edu.ua
96 22-23.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція «Регіональні особливості розвитку невиробничої сфери економіки України» Харківський торговельноекономічний інститут Київського національного торговельноекономічного університету Олійник Н.Ю.
(057) 340-01-86
htei_nauka@ukr.net
97 05-05.12.2019 ІІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “Освітньо–інноваційна інтерактивна платформа “Підприємницькі ініціативи” Київський національний університет технологій та дизайну (044) 280-10-80; (044) 256-84-27
conference.knutd@gmail.com
98 14-14.12.2019 ІV міжнародна науковотехнічна інтернетконференція «Інноваційний розвиток ресурсозберігаючих технологій видобутку і переробки корисних копалин» ДВНЗ «Криворізький національний університет» Чухарєв С.М.
+38 (067) 522 51 25
konf.knu@gmail.com
99 15-15.12.2019 VІ Всеукраїнська науковопрактична інтернетконференція за міжнародною участю «Економічна безпека: держава, регіон, підприємство» Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка Козаченко А.В.
(0532) 60 98 93
k52@pntu.edu.ua
100 17-18.12.2019 Всеукраїнська інтернетконференція «Розвиток територіальних громад: правовий, економічний та соціальний аспекти» Миколаївський національний аграрний університет +38 (0512) 70-93-01
departmentpmaie@mail.com
101 24-25.10.2019 «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів» Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Філімонов Ю.Л.
(0572) 99-72-35
mie@ukr.net
102 25-25.10.2019 V Міжнародна науковопрактична конференція здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих учених «Галузеві проблеми екологічної безпеки» Харківський національний автомобільно-дорожній університет 057 707 37 41
ecol.stud.conf.khadi@gmail.com
103 29-30.10.2019 Міжнародна конференція «Сучасні проблеми економіки та фінансів» ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана" Степура М.М.
+38 (044) 456-36-35; +38 (050) 139-13-53
kafin_konf@ukr.net
104 30-31.10.2019 «Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва» Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Міхєєв В.Г.
096 639 81 79
mixeev.valentin@outlook.com
105 01-01.11.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Економікоправові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд» Університет митної справи та фінансів (056) 745-55-96
university.msf@gmail.com
106 13-15.11.2019 ХVІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених «Управління розвитком соціальноекономічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» Донецький національний університет ім. Василя Стуса +38 (0432) 50-89-37
107 15-15.11.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Особливості інтеграції країн у світовий економічний та політикоправовий простір» Маріупольський державний університет (0629) 53-22-59
108 19-20.11.2019 Х Міжнародна науковопрактична конференція «Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України» Національний університет харчових технологій Березянко Т.В.
(044) 287-92-05; 287-94-09
109 07-07.12.2019 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки» Луцький національний технічний університет Чудовець В.В.
(0332) 78 99 52
konf_lutsk_2019@ukr.net
110 11-11.12.2019 ХХVІІ міжнародна науковопрактична конференція молодих учених та студентів «Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки» Вищий навчальний заклад «Університет ім. Альфреда Нобеля» Задоя А.О.
+38 050 340 10 26
zadoya@duan.edu.ua
111 19-21.12.2019 VI Міжнародна науковопрактична Інтернетконференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку» Житомирський державний технологічний університет (0412) 24-14-21
112 27-27.12.2019 Міжнародна Internetконференція студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність. ФОРВАРД-2019» Національний технічний університет «ХПІ» (057) 707-68-56
hpikonf.orgkomitet@gmail.com
113 04-04.10.2019 Науково-практична конференція «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети» Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (057) 707-53-06
turbiz@karazin.ua
114 11-12.10.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція «Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи» Донецький національний університет ім. Василя Стуса (067) 624-46-71
115 16-16.10.2019 Всеукраїнська конференція «Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» Житомирський національний агроекологічний університет Дема Д.І.
0412 22-14-41
dmitrodema@gmail.com
116 16-17.10.2019 ІІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція молодих вчених «Сучасний стан і перспективи розвитку аграрно-промислового комплексу України» Дніпровський державний аграрно-економічний університет +38 056 713 5174
117 18-18.10.2019 Науково-практична конференція студентів «Проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті активізації процесів євро інтеграції» Хмельницький національний університет (067) 306 11 92
lukianivww@ua.fm
118 23-23.10.2019 ІІІ Всеукраїнська науковопрактична інтернет-конференція студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми соціальноекономічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника» (0342) 75-23-51; (0342) 53-15-74
gnatiuk1974@gmail.com; ekanat_ekonom@pu.if.ua
119 24-24.10.2019 IV Всеукраїнська науковопрактична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики» Полтавська державна аграрна академія Зоря Олексій Петрович
(05322) 2-87-48
zorya-83@ya.ru
120 29-30.10.2019 Всеукраїнська Інтернетконференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Економіка, фінанси, управління: наукові підходи та практика реалізації» Херсонський державний аграрний університет (0552) 41-44-35, (095) 365-66-99
economic.ksau@gmail.com
121 31-01.10.2019 VІ Всеукраїнська науковопрактична Інтернетконференція молодих учених та студентів «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки» Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини Чвертко Людмила Андріївна
(097) 618-89-89
kaf_financy@udpu.edu.ua
122 07-07.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції» Житомирський державний технологічний університет (097) 539-69-83
123 14-14.11.2019 Науково-практична Інтернетконференція студентів «Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика» Хмельницький національний університет (067) 991-13-20
fbs.khnu@gmail.com
124 14-14.11.2019 ІІ Всеукраїнська науковопрактична Інтернетконференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Пріоритети розвитку міжнародної економічної діяльності країни в умовах глобалізації» Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка Чичкало-Кондрацька І.Б.
(0532) 57 32 20
v17@pntu.edu.ua
125 14-15.11.2019 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти стійкого розвитку економіки України» Тернопільський національний економічний університет (03552) 2-18-48
126 19-22.11.2019 V Всеукраїнська науковопрактична конференція молодих учених, спеціалістів, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження у промисловому регіоні. Наука і практика» Приазовський державний технічний університет Поднебенна Світлана Костянтинівна
(098) 483-10-73
podsvet@gmail.com
127 20-22.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сучасні тенденції розвитку суб’єктів економічної діяльності на макро- та мікрорівні в Україні» Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова Пушкар Т.А.
(057) 706-15-35
Tetyana.Pushkar@kname.edu.ua
128 21-21.11.2019 Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансовоекономічної системи України Львівський торговельноекономічний університет (032) 295-85-52
129 21-22.11.2019 ІІ Всеукраїнська науковопрактична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика» Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова Вершиніна Д.М.
(099) 664-25-09
daryna1992v@gmail.com
130 26-26.11.2019 Всеукраїнська науковопрактична Інтернетконференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Товарознавча наука – традиції та сучасність» Харківський державний університет харчування та торгівлі Михайлов В.М., Одарченко А.М.
(057) 337-34-00; (057) 349-45-76; (057) 349-45-45
hduht@kharkov.com; dekanat_tovaroved@hduht.edu.ua
131 02-03.12.2019 VIII студентська наукова Інтернет-конференція «Стратегія бізнесу: погляд фахівців нової генерації» Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Кубарева І.В.
(044) 455-60-26
ksp@kneu.edu.ua
132 04-04.12.2019 ІІІ Всеукраїнська Інтернетконференція «Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами» Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана (044) 371-62-32
kfip@kneu.edu.ua
133 06-06.12.2019 ІІ Міжнародна науковопрактична конференція молодих вчених і студентів «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку» Вищий навчальний заклад «Університет ім. Альфреда Нобеля» Глуха Г.Я.
(0562) 31-20-41
Дата проведення Назва конференції Заклад вищої освіти (установа) Контакти